Allmänning

Ar det moms pa vite?

Är det moms på vite?

Skadestånd eller vite beläggs normalt inte med moms då ersättningen som tas ut inte utgör ersättning för en vara eller tjänst och därför inte utgör omsättning i momshänseende. Det är viktigt att undersöka omständigheterna i det enskilda fallet eller vad som gäller i en vissa bransch.

Är vite skattepliktigt?

Det finns inga särskilda bestämmelser om att ett avtalsvite ska vara skattefritt och därför är det skattepliktig inkomst med stöd av ISkL 29 §. Avtalsvitet är skattepliktigt även om den inkomst som utgör grunden för vitet är skattefri.

Hur ska man bokför skadestånd?

Kostnader för skadestånd klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som övriga riskkostnader i kontogrupp 63. Kostnader för skadestånd som rör anställd personal klassificeras normalt som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 76.

Hur bokförs en förlikning?

Förlikningen borde väl innebära att ni kommit överens om att du får någonting mot att skulden i övrigt stryks. I så fall bokför du det du fått som betalning på skulden, och sedan resten som en kundförlust. Momsen bör du kunna återvinna på resterande belopp. Förutsättningen är då att fordran finns i din balansräkning.

https://www.youtube.com/watch?v=cS7pTOLNZm4

Hur mycket i vite?

Ett vite är ett penningbelopp som en domstol eller annan myndighet kan ålägga en part att betala för att ha underlåtit att följa myndighetens beslut. Vite kan även avtalas om mellan enskilda subjekt. En sådant vitesklausul kan lyda ”vid brott mot klausul 3.3.1 ska part utge vite med 10 000 kronor”.

Vilka konton är ej avdragsgilla?

En ej avdragsgill kostnad innebär att du inte kan dra av den kostnaden från företagets resultat. Den kostnaden registreras ofta på ett separat konto för ej avdragsgilla kostnader. Det vanligaste av den typen av kostnader är 6992, övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

Share this post