Allmänning

Far man anvanda kommunens mark?

Får man använda kommunens mark?

Kommunens mark ska kunna användas av alla och det gäller såväl skogsmark som andra grönytor och vägar. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet . Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vem äger kommunal mark?

En del kommuner äger mycket mark och andra har ett begränsat markinnehav. Försäljningar och förvärv styrs av flera olika lagar och regler. Kommunen har inte rätt att sälja mark till underpris.

Varför äger kommunen mark?

Det mesta är mark för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan. En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Den marken ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet . Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad är kommunens mark?

Det kan vara kompost, vedupplag, skjul eller bod, studsmatta, pool, odling, uppställning av bilar, båtar och husvagnar, eller något annat som gör att marken upplevs som privat. Kommunal mark, både skog och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla.

Vad gäller för naturmark?

Naturmark förknippas oftast med större sammanhängande grön- och skogsområden som exempelvis naturreservat. Men naturmark kan också vara en grön yta bredvid vägen, eller ett mindre skogsparti bakom husen – en yta som varken klassas som parkmark eller privat mark.

Vad är Marköverlåtelseavtal?

I ett marköverlåtelseavtal ska de frågor som krävs för detaljplanens genomförande regleras. Det ska regleras hur kostnader och ansvar fördelas mellan byggherre å ena sidan och andra intressenter å andra sidan. Andra intressenter kan vara kommunen, samfällighetsfören- ingar med fler.

Share this post