Allmänning

Hur blir man pappa pa papper?

Hur blir man pappa på papper?

Om ni inte är gifta så måste du som pappa besöka socialnämnden i din hemkommun för att fastställa att det är du som är far till barnet. Detta görs skriftligen med två stycken vittnen som intygar att det är du som skrivit på papperet. Vittnena ordnas av socialnämnden så dessa behöver inte du tänka på.

Hur snabbt far man ett personnummer?

Handläggningstiderna kan alltså variera ganska stort, men du kan som max förvänta dig att det tar totalt sju månader innan ett personnummer utfärdas. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Detta görs skriftligen med två stycken vittnen som intygar att det är du som skrivit på papperet. Vittnena ordnas av socialnämnden så dessa behöver inte du tänka på. I samband med bekräftandet av faderskapet kan ni som föräldrar även anmäla gemensam vårdnad om barnet (läs mer om faderskapstest).

Måste man skriva på vem som är pappa?

Att du vet vem pappan är men inte berättar detta för socialnämnden är inte brottsligt. Du begår alltså inget brott om du väljer att inte ange vem pappan är. Det spelar ingen roll att socialnämnden vet att du vet vem pappan är men att du ändå inte säger något. Socialnämnden kan inte tvinga dig att berätta vem pappan är.

Får inte ha förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken?

Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.

Hur bekräftar man faderskap?

En faderskapsbekräftelse genom socialnämnd kan ske både före och efter barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har bekräftat ett faderskap. Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen.

När måste man bekräfta faderskap?

Faderskapsutredningen bör bedrivas skyndsamt och ska normalt vara klar inom ett år från barnets födelse (2 kap. 8 § föräldrabalken). Om utredningen med tillräcklig säkerhet talar för att en viss man är barnets far, bör socialnämnden bereda denne tillfälle att bekräfta faderskapet (2 kap. 5 § föräldrabalken).

Kan man ange fader okänd?

4-6 §§ FB). Sammanfattningsvis går det alltså inte att skriva ”Fader okänd” eftersom socialnämnden har ett utredningsansvar och kommer att utreda vem som är fader till barnet. Det modern däremot kan göra i detta fall är att ansöka om ensam vårdnad ( 6 kap. 5 § FB).

Vad gäller om boende och vårdnad om barnet är över 12 år?

Får han bestämma själv när han är över 12 år? Svar: Det finns en utbredd uppfattning hos många föräldrar att barn får bestämma i frågor om vårdnad, boende och umgänge när de fyllt 12 år. Men så är inte fallet, det ska alltid barnets vårdnadshavare göra.

Share this post