Allmänning

Hur fungerar skolpeng?

Hur fungerar skolpeng?

Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Utrikes härkomst är ett viktigt sådant skäl till tilläggsbelopp. Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider.

Vem betalar ut skolpeng?

En skola får grundbelopp, ofta kallat skolpeng, för varje elev som är inskriven på skolan. Skolpengen betalas ut av kommunen. Bidraget till förskolor, förskoleklasser, skolor (utom individuella program) och fritidshem med enskilda huvudmän ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp om eleven t.

Hur mycket får privat skola per elev?

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 200 kronor per elev och ämne.

Hur får friskolor sina pengar?

Som friskola får du inkomster genom att erbjuda utbildning till elever till samma ersättning som kommunen har för motsvarande elever. Det är alltså kommunen som sätter nivån på skolpengen genom att ha sina egna skolor som referens.

Hur räknas skolpengen ut?

Det som saknas är ett tydligt regelverk kring hur skolpengen ska räknas fram. I dag kan både skolpengens storlek och vad som ingår i den variera ganska mycket mellan olika kommuner. Det är dessutom svårt att få fram information om hur skolpengen egentligen räknas fram. Det behövs en ökad transparens.

Hur mycket betalar kommunen i skolpeng?

Hemkommunernas totala kostnader för elever i grundskola är 126 026 925 000 kronor. Det ger en kostnad per elev på 117 300 kronor. Hemkommunernas totala kostnader för elever i fristående skolor är 16 007 214 000. Det ger en kostnad på 97 000 kronor per elev.

Hur stor är skolpengen per elev gymnasiet?

Det ger 105 400 kronor per elev. Skillnaden i skolpeng mellan en elev i fristående skolor med allmän inriktning och kommunal skola är enligt dessa siffror, framtagna av SCB för Skolverkets räkning, 11 200 kronor.

Share this post