Allmänning

Hur hanvisar man till en artikel?

Hur hänvisar man till en artikel?

Referensen till en tidskriftsartikel har stora likheter med referens till del i ett verk. Referensen inleds med artikelns författare följt av år och titel. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym och på vilka sidor artikeln finns.

Vad heter de olika delarna i en artikel?

En artikel är uppdelad i tre delar: rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska med ett par få ord berätta vad artikeln handlar om. Ingressen är en sammanfattning av brödtexten och ska inte vara mer än några meningar lång; den ska fånga läsarens intresse inom ämnet.

Hur man skriver en vetenskaplig artikel?

Vetenskaplig artikel börjar med ett abstract som är en sammanfattning. Det beskriver kortfattat artikelns syfte, metod, resultat och slutsatser. Det finns även med ämnes- eller nyckelord som identifierar innehållet i artikeln. Introduktionen redogör artikelns bakgrund och presenterar syfte och frågeställningar.

Vad ska vara kursivt i källhänvisning?

Efternamn, Initial. (årtal). Bokens hela titel är kursiv: Eventuell undertitel är också kursiv. Förlaget.

Hur en tidningsartikel är uppbyggd?

NyhetsartikelNs struktur En nyhetsartikel består till formen av en rubrik, en ingress och en bröd- text. Dessutom brukar nyhetsartikeln ofta kompletteras med till exempel bilder, diagram eller faktarutor.

Vad skriver man i en ingress?

Skriv en ingress – några tips

  1. Håll ingressen kort. Mellan två och fem meningar kan vara lagom, beroende på hur lång texten är.
  2. Skapa intresse. Få läsarna att vilja läsa vidare.
  3. Vässa språket.
  4. Välj infallsvinkel.
  5. Använd aktiva verb.
  6. Blanda gärna korta och långa meningar i ingressen, för att få en bra rytm.

Vad kännetecknar ett syfte i en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning. En forskare publicerar sin text för att beskriva sitt forskningsresultat eller för att sammanfatta andras forskning. Den vetenskapliga texten syftar alltså till att presentera och sprida forskningsresultat.

Hur skriver man Imrad?

IMRAD är en förkortning som består av initialerna hos de engelska orden Introduction Methods Results And Discussion. Formatet har utvecklats under en period av mer än 100 år och användas allmänt inom ett stort antal vetenskapsområden men även internt på många företag och myndigheter.

Referensen inleds med artikelns författare följt av år och titel. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym och på vilka sidor artikeln finns. Tidskriftens titel ska skrivas med kursiv stil.

Vad ska man ha med när man refererar?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Hur refererar man till en artikel på Skolverket?

Referera till Skolverket Skolverket (År). Titeln på läroplanen. uppl. Publiceringsort: Utgivare.

Share this post