Allmänning

Hur sag man pa sexualitet i det viktorianska England?

Hur såg män på sexualitet i det viktorianska England?

Under den viktorianska eran fick nygifta engelska kvinnor sitt livs chock under bröllopsnatten. Sexualundervisning existerade inte och den mänskliga fortplantningen var ett mysterium. En stor mängd rådgivande gör det själv-böcker gjorde bara saken värre.

Hur såg jämställdheten ut mellan män och kvinnor på 1800 talet i Sverige?

Sedan slutet på 1800-talet, då industrialiseringen av Sverige omvandlade samhället, hade en tydlig arbetsfördelning etablerats mellan män och kvinnor i samhället. Från 1920-talet fram till 1960-talet rådde konsensus om att männen skulle arbeta utanför hemmet och försörja sin familj genom lönearbete.

På vilka sätt förändrades kvinnans ställning under 1800 talets andra hälft och början av 1900-talet?

Kvinnan blev inte längre betraktad som en andra klassens varelse. Under 1800-1900-talet genomfördes dessutom ett flertal andra reformer, vilka har rört sig om kvinnans ekonomiska och juridiska ställning i familjen och i samhället. Hon fick bland annat rätt till utbildning och yrkesarbete.

Hur förändras kvinnors arbetsmöjligheter under 1920 talet?

Kvinnorna blir yrkesarbetare Kvinnorna som arbetade i jordbrukande familjer började söka sig till yrkesarbete i mejerier, bagerier, bryggerier, tvätterier, porslinsfabriker och beklädnadsindustrin. Där fick de enformiga arbeten vid löpande bandet, som hade införts i många svenska industrier under 1920-talet.

Vad får ni veta om Sverige i slutet på 1800-talet i fråga om klass och synen på kvinnans sexualitet?

Under 1800-talet blev kvinnans ställning en alltmera omdebatterad fråga. Kvinnorna var omyndiga och hade begränsad arvsrätt. Samhällets modernisering förändrade förhållandet mellan könen.

Hur förändrades kvinnans ställning under 1800 talet?

Vid 1800-talets början var kvinnor hårt styrda och hade inga rättigheter. Hon fick inte ärva, var inte myndig, hade ingen rösträtt och fick inte äga egendom. Industrialismen och nya politiska uppfattningar kom under 1800-talets gång att långsamt förändra samhället.

Share this post