Allmänning

Hur ska du redovisa kapitalvinster pa aktier?

Hur ska du redovisa kapitalvinster på aktier?

Även ett byte av en aktie mot en annan aktie eller annan egendom anses normalt som en avyttring som ska redovisas. Detsamma gäller ett bolags inlösen eller återköp av egna aktier. Vid redovisning av kapitalvinster på aktier ska du ta upp försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader, till exempel kurtage.

Vad är avdrag för kapitalförluster?

Avdrag för kapitalförluster medges mot samtliga övriga intäkter i inkomstslaget kapital, men är som huvudregel bara avdragsgilla till 70 procent. För fastigheter och bostadsrätter gäller särskilda regler. För att en förlust ska få dras av krävs att den är definitiv (44 kap. 26 § andra stycket IL).

Vad är kapitalvinstskatt?

Kapitalvinstskatt. Kapitalvinstskatt beräknas vanligtvis med 30% av kapitalvinsten. Kapitalvinst är den vinsten vid avyttring av tillgångar som till exempel fastighet eller värdepapper. Med avyttring menas försäljning, byte eller liknande överlåtelse. Så beräknas kapitalvinstskatt.

Vad är inkomstslaget kapital?

Inkomstslaget kapital utgör en egen beräkningsenhet och därmed får kapitalförluster och utgifter kvittas mot alla slag av intäkter i detta inkomstslag. Redovisning av löpande inkomster och utgifter sker enligt kontantprincipen (= när avkastningen kan disponeras eller när utgiften betalas eller man på annat sätt har kostnaden).

Vad är inkomst av kapital?

Till inkomst av kapital hänförs sådana inkomster och utgifter som inte ska hänföras till näringsverksamhet eller till tjänst. Till kapital hör t.ex. uthyrning av privata tillgångar, utdelning på aktier, vinst vid försäljning av tillgångar och ränteutgifter. Det saknar betydelse om inkomsterna/utgifterna är löpande eller tillfälliga.

Hur beskattas kapitalförluster?

Kapitalvinster beskattas vid avyttringen (= vid försäljning, byte och liknande). Kapitalvinster beräknas nominellt och är med några undantag skattepliktiga till 100 procent. Överskott beskattas med en separat statlig skatt på 30 procent. Kapitalförluster är i regel bara avdragsgilla till 70 procent.

Hur kan man kvitta med kapitalförluster?

Råd om kapitalförlust Kvitta med optioner. Den som har gjort aktieförluster i sitt bolag kan bara kvitta förlusterna mot aktievinster. Genom att skaffa sälj- och köpoptioner på samma värdepapper kan man vara säker på att kunna få vinst att kvitta med.

Share this post