Allmänning

Kan hyresavtal som galler for obestamd tid sagas upp?

Kan hyresavtal som gäller för obestämd tid sägas upp?

Ett avtal på obestämd tid kan sägas upp när som helst och uppsägningstiden är då 9 månader. Observera dock att om något annat är avtalat kan detta gälla istället. Jag rekommenderar, om du vill komma ur avtalet, att du säger upp det så snart som möjligt.

När upphör ett hyreskontrakt?

Hyresgästens uppsägningstid är en månad. Tiden räknas från den sista dagen i den månad då hyresgästen säger upp avtalet, om inget annat bestämts. Om hyresgästen säger upp avtalet till exempel den 9 juni, upphör avtalet i slutet av juli.

Vad betyder hävning av avtal?

Med hävning avses vanligtvis en avsiktsförklaring från en avtalspart att upplösa avtalet med omedelbar verkan. Enligt köplagen får en köpare häva ett köp på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett detta.

Hur häver man ett kontrakt?

Om du anser att motparten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott har du möjlighet att häva avtalet. Detta görs vanligtvis genom ett meddelade till motparten att du vill häva avtalet. Ur bevissynpunkt kan det vara bra att ha det skriftligt.

När kan ett hyresavtal som gäller för obestämd tid tidigast upphöra att gälla enligt hyreslagen?

Ett hyresavtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla tidigast vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, 12 kapitlet 4 § p.

Måste man säga upp hyresavtal?

Enligt jordabalkens regler så kan ett hyresavtal ingås på bestämd tid och då gäller som utgångspunkt att avtalet upphör när hyrestiden går ut (12 kap. 3 § andra stycket). Men skulle hyresförhållandet vara i över nio månader så krävs alltid en uppsägning, oavsett om hyresavtalet är tidsbestämt eller inte.

Kan man bli vräkt med omedelbar verkan?

Den 1 oktober 2019 skärptes hyreslagen i de delar som reglerar olika typer av oriktiga hyresförhållanden. Det innebär att du kan bli vräkt med omedelbar verkan, och i värsta fall kan även fängelsestraff utdömas.

Vad ska det stå i ett hyreskontrakt?

I hyreskontraktet ska det stå allt ni kommit överens om – vad hyran är, vad som ingår och vilken uppsägningstid som gäller, med mera. Som hyresgäst kan du alltid begära ett skriftligt kontrakt, oavsett om du hyr i första eller andra hand.

Share this post