Allmänning

Nar stalla barn i ko till skola?

När ställa barn i kö till skola?

Friskolorna har olika långa köer och det kan vara svårt att få plats på de populäraste. Det går att ställa sitt barn i kö till ett obegränsat antal friskolor, så det kan vara en bra idé att inte från början begränsa sig till en eller två skolor. Till kommunala skolor kan man däremot inte ställa sig i kö på förhand.

Vilka skolor ska man ställa sig i kö till?

För att ett barn ska kunna erbjudas plats på skolan måste elevens vårdnadshavare först ställt sitt barn i kö. Varje skola har sin egen kö. Det betyder att om en vårdnadshavare är intresserad av till exempel både Frestaskolan och Odenskolan inom Magnetica, måste hen ställa sitt barn i två köer, en till varje skola.

Hur länge har barnet rätt till förskola?

Rätten till förskola finns från det att barnet fyller ett år. Däremot kan barn som inte fyllt ett år ha rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Hur mycket barnet ska få gå i förskolan bestäms utifrån barnets behov av stöd.

Vem har rätt till förskola?

Ett barn som är under ett år har normalt inte rätt till förskola. Rätten till förskola finns från det att barnet fyller ett år. Däremot kan barn som inte fyllt ett år ha rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

När ska en vårdnadshavare erbjuda barnet förskola?

När en vårdnadshavare har anmält önskemål om plats i en kommunal förskola ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska erbjudas förskola skyndsamt.

När har barnet rätt till allmän förskola?

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till så kallad allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller för alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Share this post