Allmänning

Vad ar Barndomstrauma?

Vad är Barndomstrauma?

Några exempel är skilsmässa, föräldrar som bråkar eller föräldrar som har ett psykiskt, fysiskt eller sexuellt beteende på sina barn. Alla dessa fall skapar långvarig negativ effekt och kan till och med leda till andra psykiska störningar i vuxen ålder. Även våld på tv eller i film kan leda till barndomstrauma.

Vad är trauman?

Ett psykiskt trauma uppstår i en situation som är ovanligt uppskakande, hotar något livsviktigt eller är katastrofal. En traumatisk situation kan t. ex. vara en närståendes död, ett självmord i den närmaste kretsen, en allvarlig sjukdom eller skada, en olycka eller våld.

Vad har man sett att traumatiska händelser under barndomen gör med en?

Det kan ta tid att återhämta sig Det första är den svåra händelsen. Det andra steget handlar om att komma i balans, att bli lugn — och det tredje att anpassa sig till den nya situationen. Många tar sig igenom processen på egen hand, ofta med hjälp av närståendes stöd.

Hur bearbetar man sin barndom?

Så bearbetar du svårigheter

  1. Tänk efter varför något känns svårt för dig.
  2. Ta reda på vad som hände i barndomen, ställ frågor till föräldrar eller andra släktingar.
  3. Tala ut. Genom att prata med olika människor strukturerar du problemet och känner hur det lättar. Sök hjälp om det är fråga om ett svårt trauma.

Vad är komplex PTSD?

– ICD-11, som förväntas träda i kraft 2022, går åt motsatt håll och snävar in ptsd-diagnosen. Samtidigt införs diagnosen komplex ptsd som innebär att kärnsymtomen för ptsd ska uppfyllas, plus ihållande problem med känsloreglering relationssvårigheter och en negativ självbild, säger Kristina Bondjers.

Hur påverkas hjärnan av trauma?

Trauma påverkar hjärnans signaler och kan påverka oss på många olika sätt. Man har bland annat sett att personer som upplevt trauma har ökade kortisol- och noradrenalinsvar när de blir utsatta för stress. Traumatisk stress kan associeras med bestående förändringar inom amygdala, hippocampus och prefrontal cortex.

Finns det olika grader av PTSD?

Vid lindrig till medelsvår PTSD kan patienten sjukskrivas partiellt eller på heltid upp till 3 månader. Medelsvår till svår PTSD med psykisk eller somatisk samsjuklighet kräver ofta längre sjukskrivning partiellt eller på heltid upp till 1 år.

Hur hjälper man barn med trauma?

Barn som är sex år och äldre får oftast behandling med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi som förkortas TF-KBT. Det är en speciell form av kognitiv beteendeterapi, KBT. Barnet får då stöd i att mer och mer närma sig de hemska minnena.

Hur kan man behandla en person med traumatiska upplevelse?

En form av behandling som brukar fungera bra vid PTSD är en speciell form av kognitiv beteendeterapi, KBT som kallas för traumafokuserad kognitiv beteendeterapi. Den förkortas TF-KBT. Behandlingen innebär att du får stöd i att närma dig de traumatiska minnena.

När något har hänt handbok för att stötta barn som upplevt svåra händelser?

Många barn är med om svåra saker under uppväxten. Det kan vara att bli slagen hemma, att bli sexuellt utnyttjad, vara med om en olycka eller uppleva hemska saker i samband med krig och flykt. I den här handboken för vuxna finns kunskap och råd för att stötta barnen på bästa sätt.

Hur kan ens barndom påverka en i vuxenlivet?

Tidigare internationella studier har visat att de medför ökad risk för sjukdom och för tidig död i en rad folksjukdomar, såsom svår psykisk ohälsa, cancer, hjärtkärlsjukdom och diabetes. Ju fler negativa barndomsupplevelser desto större risk för negativa följder.

Vilka symtom uppvisar barn?

Hur PTSD visar sig hos barnet beror mycket på barnets ålder. Övergripande kan man säga att mindre barn reagerar med gråt, ilska, klängighet och oro. Lite större barn får ofta svårt att koncentrera sig, känner skuld och ångest och kan dra sig undan.

Hur blir man av med trauma?

Genom att gå igenom händelsen på ett varsamt, kontrollerat och systematiskt sätt — kan den drabbade hela tiden känna att han eller hon har kontroll. Man avtäcker helt enkelt minnet bit för bit. Tanken är att sortera om minnet, att göra det helare och få en mer komplett upplevelse av det man varit med om.

Finns det någon skillnad mellan barns och vuxnas reaktioner?

Som vi beskrivit tidigare reagerar barn olika på svåra händelser, precis som vi vuxna. De allra flesta barn får någon typ av reaktion direkt efter att de varit med om en allvarlig händelse. Men om situationen förbättras och barnet får vara i en lugn och trygg miljö, kan många återhämta sig väl.

Share this post