Allmänning

Vad ar beskedligt tvang och vad ar beskaftigt tvang kan nagon typ av tvang accepteras?

Vad är beskedligt tvång och vad är beskäftigt tvång kan någon typ av tvång accepteras?

I min bok »Tvångsvård: om det fria valets etik i hälso- och sjukvård« (Thales) skiljer jag mellan två slags tvång, ett som jag kallar beskedligt, och som jag vill se utfört, och ett som jag kallar beskäftigt, och som jag vill att man ska undvika i vården.

Vad är vanvård av äldre?

Vanvård/försummelse – oförmåga (medveten eller omedveten) från vårdgivare att ge tillräckligt god omvårdnad. Exempelvis fel medicin, bristande hygien, dålig nutrition. Denna typ av misshandel beräknas stå för närmare hälften av alla fall av övergrepp mot äldre.

Hur skulle du i din kommande yrkesroll hanterar att vårda patienten med tvångsvård och tvångsåtgärder?

Säkerställa att olika alternativt har prövats innan tvångsåtgärder tillämpas. Se till att någon ansvarar för att lyssna till och prata med individen under ingripandet. Se till att någon ger individen stöd för att kunna återta kontrollen över sitt eget beteende.

Hur tolkar du begreppet vanvård?

Centrala begrepp Fysisk vanvård innefattar exempelvis begränsningsåtgärder, våld, olyckor, fall och personlig hygien, samt sexuella övergrepp. Psykisk vanvård innebär bland annat isolering, hot, verbala kränkningar. Ekonomisk förskingring är stulen egendom.

När blir det aktuellt att anmäla enligt lex Sarah?

Anmälan enligt lex Sarah. Om ett missförhållande varit allvarligt eller om det funnits en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande inom verksamheter som bedriver socialtjänst, där även SiS och LSS ingår, ska detta anmälas till IVO.

Vad är LPT och när kan den användas om en person har en demenssjukdom?

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Tvångsvård enligt denna lag ges som sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård som endast får ges om en person lider av en allvarlig psykisk störning och om denne på grund av detta, och sina personliga förhållanden i övrigt, har ett ofrånkomligt behov av psykiatrisk vård.

https://www.youtube.com/watch?v=axCEMmCzZ14

Share this post