Allmänning

Vad ar Debiteringsnorm?

Vad är Debiteringsnorm?

Även i entreprenader på fast pris är det vanligt förekommande att ÄTA-arbeten ersätts på löpande räkning när parterna inte har kommit överens om särskilda debiteringsnormer. Löpande räkning utgår från entreprenörens självkostnad för att utföra arbetet.

Vad är en avgående kostnad?

ÄTA är en vedertagen förkortning inom byggbranschen som står för ändring, tillägg och avgående. Det handlar om åtgärder som beställs eller måste läggas till utanför den ursprungligen avtalade entreprenaden. Kanske kommer du efter beställning på att du vill ha klinkers istället för trägolv.

Vad ingår i ett á pris?

I standardavtal är á-pris definierat som ”pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete”. Ett á-pris ska avse samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor och centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete.

Vad är likställd äta?

Likställda ÄTA-arbeten 4 §) AB 04 beskriver att arbeten som likställs med ÄTA-arbeten är situationer då beställaren antingen lämnat uppgifter som visat sig vara felaktiga eller då förhållandena visar sig avvika från det underlag entreprenören haft tillgång till vid kalkylering av anbudet.

När tillämpas AB 04?

Allmänna Bestämmelser AB 04 är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, dvs då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande. Standardbestämmelserna kan användas både vid delad entreprenad och generalentreprenad.

Vad är Centraladministration?

Med kostnad för centraladministration avses sådana kostnader som inte är direkt relaterade till utförandet av entreprenadarbeten i ett visst projekt, se bilaga 2. Det är viktigt att säkerställa att det procentuella påslag för entreprenörarvode som parterna kommer överens om ger täckning för alla ovan nämnda kostnader.

Vad är UE påslag?

Vad kallas det procentpåslag som tillämpas på underentreprenader och hur skrivs det in i avtalet? Svar: Påslaget kallas entreprenörarvode och skrivs in i entreprenadkontraktet som ett procentpåslag baserat på entreprenörens självkostnader.

Vad är ett budgetpris?

När man i kommersiella sammanhang talar om budgetpris eller riktpris är syftet förmodligen att ge en uppskattning om vad entreprenören räknar med för pris, samtidigt som entreprenören inte är beredd att lämna ett fast pris.

Share this post