Allmänning

Vad ar en kommun?

Vad är en kommun?

Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Vad är kommunernas uppdrag?

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning. Kommunen arbeta dessutom aktivt med turism, kultur och nyföretagande.

Vad gör man i en kommun?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Vad kommer ordet kommun ifrån?

Ordet kommun kommer ifrån latinets communis som betyder gemensam och gemensamhet. Från detta har vi också kommunikation, kommunicera och kommunal; alla ord som har att göra med att dela gemensamt, att leva tillsammans, att samspråka.

Vad är en kommun lättläst?

där personal arbetar som kallas tjänstemän. Tjänstemän är anställda av kommunen. som fattar de politiska besluten om verksamheten.

Vem bestämmer vad i kommunen?

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län. Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Vad bestämmer en kommunpolitiker?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i den kommunala organisationen. Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om skattesats i kommunen, om budget för olika verksamheter, och väljer kommunstyrelse och kommunalråd.

Vad bestämmer kommuner över?

Vad beslutar kommunerna om?

Vad fanns innan kommunerna uppstod?

Det fanns med andra ord både en kyrklig och en borgerlig socken och de omfattade samma geografiska område. År 1863 upphörde socknen som administrativ enhet. Samtidigt skildes de världsliga uppgifterna från de kyrkliga. Kyrkans grundorganisation blev församlingen, den världsliga grundenheten kallades därefter kommun.

Vad heter de som bestämmer i kommunen?

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Exempel på nämnder som finns i många kommuner är miljönämnd, socialnämnd och kulturnämnd. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut runt om i Sverige.

Share this post