Allmänning

Vad ar ett vite?

Vad är ett vite?

Vite är ett verkställighetsmedel som kan användas för att få någon att följa ett föreläggande eller ett förbud. Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. I lagen om viten finns bestämmelser som är tillämpliga vid föreläggande och förbud enligt plan- och bygglagen, PBL.

Vad händer om man inte betalar vite?

Om ett vitesföreläggande inte har följts kan vitet dömas ut om den myndighet som utfärdat det ansöker om utdömande hos förvaltningsrätten. En ansökan om att döma ut vitet kan göras både i det fallet att vitesföreläggandet inte har följts alls, liksom i det fallet att vitesföreläggandet har följts efter utsatt tid.

Vad menas med förelägganden?

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd.

Vad menas med att betala vite?

Vite är ett pengabelopp som företag kan få betala om de inte följer vissa typer av förbud, ålägganden eller andra beslut från Konkurrensverket. Vite fungerar som ett påtryckningsmedel.

Vad är åläggande vid vite?

Ett vite är ett penningbelopp som en domstol eller annan myndighet kan ålägga en part att betala för att ha underlåtit att följa myndighetens beslut. Vite kan även avtalas om mellan enskilda subjekt. En sådant vitesklausul kan lyda ”vid brott mot klausul 3.3.1 ska part utge vite med 10 000 kronor”.

Vad menas med föreläggande Transportstyrelsen?

Föreläggande innebär att företaget måste redovisa vilka åtgärder de planerar för att rätta till bristerna. Förbud innebär att verksamheten inte får bedrivas förrän bristerna är åtgärdade.

Vite är ett pengabelopp som företag kan få betala om de inte följer vissa typer av förbud, ålägganden eller andra beslut från Konkurrensverket.

Vilka ska ingå i en skyddskommitté?

En skyddskommitté bör bestå av personer från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan på en arbetsplats. Minst ett skyddsombud ska ingå. Representanter för arbetstagarna utses av facket. Om arbetsplatsen saknar facklig organisation utses representanten av arbetstagarna.

Share this post