Allmänning

Vad ar orsakerna till ungdomsarbetsloshet?

Vad är orsakerna till ungdomsarbetslöshet?

Ungdomsarbetslösheten ökade under finanskrisen 2009, men redan innan krisen låg den över 20 procent. Det tyder på att det finns strukturella orsaker bakom de höga nivåerna, till exempel höga ingångslöner, turordningsregler och dålig samverkan mellan utbildning och näringsliv.

Varför är arbetslöshet ett stort problem resonera både utifrån individens och samhällets perspektiv?

Arbetslöshet innebär både en försvagning av socialt stöd samt att den egna sociala statusen försämras, vilket leder vidare till ytterligare svårigheter till att försöka knyta till sig sociala kontakter. Det är därför hälsan påverkas olika beroende på individens grad av socialt stöd.

Hur arbetslöshet skadar både individ och samhälle?

Arbetslöshet gör det sämre för oss alla genom att den totala produktionen minskar, då det som regel sänker allas löner. Eftersom mindre blir producerat kommer det även att finnas färre varor att använda för att spara och investera.

Vilka konsekvenser kan arbetslöshet få för samhället?

Dessa följder rör främst social isolation, lägre grad av politiskt deltagande samt fysisk och psykisk ohälsa. Arbetslöshet kan också leda till en förlust av den sociala aktning ett arbete ger.

Hur ska vi arbeta i Sverige för att minska arbetslösheten?

Tillfälliga åtgärder vidtas för att återstarta ekonomin, samtidigt som långsiktiga reformer ska bidra till att lösa samhällsproblemen. Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken uppgår till över 9 miljarder kronor 2021. Förstärkningar i arbetslöshetsförsäkringen under 2020 förlängs till och med 2022.

Vad kan man göra för att minska ungdomsarbetslösheten?

Därför behövs verkningsfulla åtgärder snabbt. Folkpartiet liberalerna har precis presenterat två nya förslag för att minska ungdomsarbetslösheten. Vi har föreslagit instegsjobb med kraftigt sänkt arbetsgivaravgift för arbetslösa ungdomar och en utbyggd lärlingsutbildning i hela landet.

Vad kan vi göra för att förhindra hög arbetslöshet och vilka insatser kan politiker göra för att förbättra situationen på arbetsmarknaden?

Europeiska socialfonden (ESF) är det viktigaste instrumentet EU har för att se till att mer rättvisa jobbtillfällen skapas för alla som bor i EU, såväl arbetstagare som unga och arbetssökande. Europaparlamentet föreslog att finansieringen i EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 skulle öka.

Share this post