Allmänning

Vad far det for rattslig betydelse att makar genom aktenskapsforord har gjort egendom till enskild?

Vad får det för rättslig betydelse att makar genom äktenskapsförord har gjort egendom till enskild?

Det är alltså endast genom äktenskapsförord som ni kan reglera vad som ska och inte ska utgöra enskild egendom. Att ni lovat varandra att ni skulle ändra har alltså ingen betydelse. Att du köpte huset för enskild egendom kan dock spela in ifall den egendom som du köpte huset för var enskild pga.

Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

Egendom och tillgångar som en person äger kan vara enskild egendom för den personen. För att egendom ska utgöra enskild egendom kan det antingen ha tillkommit genom äktenskapsförord som är ett avtal mellan två makar om att viss egendom ska vara enskild egendom.

Måste man registrera äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er. Ni måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

I vilken lag finns reglerna om äktenskapsförord?

Lag (1993:933). 3 § Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods.

Vad gäller för makars gemensamma skuld?

Makar har eget ansvar för sina tillgångar, utgifter och skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). En make har alltså aldrig ansvar för den andra makens skulder eller utgifter. Delat ekonomiskt ansvar kan istället uppstå genom att man samäger egendom eller tar ett gemensamt lån, vilket är vanligt mellan makar.

Vad händer med enskild egendom när man gifter sig?

Enskild egendom – inte giftorätt En make kan ha enskild egendom. Då har den andre maken inte giftorätt i den egendomen. Egendom som är enskild ska alltså inte ingå i en eventuell bodelning. Är all egendom som makarna äger enskild egendom behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Måste man registrera enskild egendom?

Det enda som krävs för att det ska vara fråga om enskild egendom är att det finns villkor om det samt att formkraven för handlingarna är uppfyllda. På så sätt kommer det att vinna laga kraft. Det saknas därför regler och krav för exempelvis registrering och godkännande.

Vad händer om man inte skriver äktenskapsförord?

Vad detta innebär för dig är att så länge du inte skrivit på, eller skriver på ett äktenskapsförord kommer du vid en eventuell skilsmässa få ut hälften av era gemensamma tillgångar, och då din man verkar har mer egendom än dig, kommer detta innebära att han kommer få överföra egendom på dig, eller motsvarande värde av …

Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

Även fast det går att skriva äktenskapsförord själv, råder vi alltid att låta en professionell jurist eller advokat kontrollera om några luckor behöver fyllas i eller om något behöver klargöras. Var tydlig i äktenskapsförordet. Det blir extra viktigt om äktenskapsförordet någon gång skulle bli föremål för en tvist.

När upphör ett äktenskapsförord?

Om makarna inte skriver ett äktenskapsförord ska all deras egendom delas lika mellan dem vid en skilsmässa och vid dödsfall. Det betyder att oavsett vem som köpt eller fått egendomen ska egendomen delas lika mellan makarna.

När måste äktenskapsförord registreras?

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna. Äktenskapsförordet gäller från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller det från och med den dag det ges in till Skatteverket.

Share this post