Allmänning

Vad gor en foretagslakare?

Vad gör en företagsläkare?

Arbetet består till stor del av individkontakter för medicinsk bedömning och kartläggning av samband mellan ohälsa och arbete, och vid behov av arbetsrehabiliterande insatser. Detta varvas med preventivt arbete som lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsofrämjande insatser på individnivå.

Vilken uppgift har företagshälsovården?

Vad är företagshälsovård? De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Deras insatser ingår som en viktig del i företagets/organisationens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.

På vilket sätt kan företagshälsovården bidra till en bra arbetsmiljö?

Företagshälsovården kan hjälpa till med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. De kan också hjälpa till med rutiner för hur man fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt och hur kontakten med sjukskrivna ska skötas.

Hur blir man specialist inom företagshälsovård?

Utbildningen innefattar tjänstgöring på en företagshälsa, kurser och teoretiska studier. För närvarande pågår diskussioner beträffande tjänstgöring på arbets- och miljömedicinsk klinik. Huvuddelen av den kliniska tjänstgöringen sker på företagshälsan. ST i arbetsmedicin saknar dock både huvudman och finansiering.

Vilken roll har företagshälsovården vid arbetsmiljöarbete?

Företagshälsovårdens roll Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan till exempel behöva anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för att föreslå åtgärder och utbilda personal. Företagshälsovården genomför också medicinska kontroller.

Vad kan Previa hjälpa till med?

Våra experter hjälper er inom allt ifrån arbetsmiljö och ledarskap till hälsa, rehabilitering och krishantering. Vi gör det enkelt för er att arbeta både proaktivt och reaktivt med arbetsplatsen och hälsan. Vi har samlat heltäckande kompetenser på ett ställe. Allt för att göra företagshälsan enkel för dig som kund.

Kan Previa se min journal?

Ur statistiken kan man inte utläsa vad enskilda personer har fått för vård eller diagnos. Uppgifterna i din journal skyddas av sekretess. Personal får endast ta del av de uppgifter som behövs för det aktuella besöket. All personal i Previa har tystnadsplikt.

Share this post