Allmänning

Vad innebor villkorlig dom?

Vad innebör villkorlig dom?

Villkorlig dom är en alternativ påföljd. När det gäller villkorlig dom betyder detta att domstolen dömer till villkorlig dom i stället för fängelse. En grundläggande förutsättning för att domstolen ska döma till villkorlig dom är därmed att brottet är så pass allvarligt att straffvärdet motsvarar fängelse.

Varför döms man till villkorlig dom?

Den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter, kan i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning.

Hur länge finns man i belastningsregistret villkorlig dom?

Enligt 18 § får en uppgift dock som senast gallras 20 år efter den dom som föranledde att uppgiften fördes in i registret. Paragrafen menar alltså att uppgifterna om dig får finnas kvar i registret längre än 5 år (som är gallringstiden för böter) om du begår nya brott som förs in i registret.

Vad händer efter villkorlig dom?

Om brott begås under prövotiden Begås brott under prövotiden brukar domstolen ofta upphäva den villkorliga domen och istället ersätta denna med en ny dom med gemensam påföljd för den samlade brottsligheten. (34 kap. 1 § brottsbalken). Eller så kan domstolen välja att endast bestämma en ny påföljd för det nya brottet.

Vad är skillnaden mellan villkorlig dom och skyddstillsyn?

Vid skyddstillsyn är prövotiden tre år medan den vid villkorlig dom är bara två år. Skyddstillsyn är förenad med övervakning under minst ett år medan villkorlig dom, om den inte förenas med en föreskrift om samhällstjänst, i praktiken inte har något verkställighetsinnehåll.

Vad är syftet med villkorlig frigivning?

Villkorlig frigivning innebär att man friges med en prövotid som motsvarar det som återstår av strafftiden, dock minst ett år (26 kap. 10 § BrB).

Hur lång tid tills saker ur belastningsregistret försvinner?

Att brotten försvinner ur belastningsregistret kallas gallring. Just fortkörning med böter som påföljd gallras fem år efter den dag som din vän erkände och medgav att betala boten (17 § nionde punkten LBR). Din väns fortkörning kommer alltså försvinna ur belastningsregistret efter fem år.

Vilka döms till skyddstillsyn?

Skyddstillsyn innebär att en person som dömts för ett brott kan få slippa fängelse och istället stå under övervakning. En övervakare utses som den dömde måste hålla regelbunden kontakt med under ett år. I vissa fall kan övervakningen pågå under längre tid än ett år.

Vad är en skyddstillsyn?

Skyddstillsyn är en påföljd enligt Brottsbalkens28 kap BrB. För den som dömts till skyddstillsyn löper en prövotid på tre år. Under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Samtidigt med domen utser tingsrätten en övervakare, som ska hjälpa och stödja den dömde.

Vad kan man få för samhällstjänst?

Samhällstjänst i Sverige Det är frivården som ansvarar för detta straff. Vanliga arbetsplatser för utförandet är ideella föreningar, hjälporganisationer, kommunal verksamhet och kyrkor, men den dömde får komma med egna förslag. Arbetsplatsen får inte vara vinstinriktad.

Vilka brott ger 5 års fängelse?

-Grovt rån och synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år i stället för fyra år. -Dråp: fängelse i åtta år i stället för sex år.

Vad anger straffskalan?

En straffskala är den skala som anger den maximala och minimala åtgärden som får följa ett brott då en domstol ska fastställa en påföljd. Påföljden kan vara straff i form av fängelse eller böter, eller någon annan påföljd, såsom villkorlig dom, skyddstillsyn, vård eller liknande.

Share this post