Allmänning

Vad kallas symbolen for ekologiskt jordbruk?

Vad kallas symbolen för ekologiskt jordbruk?

Ekomärket, eller EU-lövet, är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter från EU. Det gör det lättare för konsumenterna att hitta ekologiska produkter och för bönderna att sälja sina produkter i hela EU.

Vad betyder ekologisk jordbruk?

I ekologisk odling är det bara ett fåtal växtskyddsmedel som får användas mot ogräs, sjukdomar och skadedjur. Ekologiska odlare använder därför i första hand förebyggande metoder. De kan till exempel välja att odla växtsorter som bättre står emot angrepp. I ekologisk produktion är växtföljden mer varierad.

Vad betyder ekologiska jordbruk?

Vad heter märkningarna som visar att det är ekologisk?

EU-ekologiskt Märkning är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU och som uppfyller märkningskraven. Märkningen visar bland annat att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade.

Vad står Europalövet för?

Europalövet på förpackningar står för ekologiskt kvalitet. Symbolen får bara användas till livsmedel när producenten uppfyller alla EU-lagstiftningar, inklusive deltagande i ett certifieringsystem som innebär regelbundna kontroller och årliga inspektioner.

Vad betyder att något är ekologiskt?

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Vissa naturligt förekommande ämnen får dock användas som bekämpningsmedel, till exempel spinosad, pyretriner och svavel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården.

Vad innebär ekologiskt?

Eko kan vara ett ljud som studsar men det är också en vanlig förkortning för ekologiskt. Den här övningen tar upp hur val av varor och olika sätt att odla och producera mat påverkar miljön.

Share this post