Allmänning

Vad kan man gora for att minska utslappen av vaxthusgaser?

Vad kan man göra för att minska utsläppen av växthusgaser?

Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. Klimatkalkylatorn är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

Vilka problem kan uppstå vid olika typer av jordbruk?

Jordbruk är den enskilt största miljöförstörande faktorn bland annat genom erosion, övergödning, bekämpningsmedel, köttproduktion, global uppvärmning och markavvattning. Man räknar med att cirka 26 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruk.

Hur fungerar växthuseffekten Naturskyddsföreningen Naturskyddsforeningen se?

Värmen i växthusgasen återstrålas sedan vid en längre våglängd, som absorberas igen och så vidare. Växthusgaserna gör alltså att en stor del av värmestrålningen stannar kvar längre i atmosfären än den annars skulle göra. Fenomenet kallas för växthuseffekten och den är nödvändig för allt liv på jorden.

Hur kommer Sverige att påverkas av ett ändrat klimat?

Effekter i Sverige

  1. Ökad nederbörd i hela landet. En generell nederbördsökning väntas i hela landet.
  2. Ökad risk för översvämningar. Ökad nederbörd och mer intensiva regnfall ökar risken för översvämningar.
  3. Vattenbrist och torka i södra Sverige.
  4. Temperaturzoner flyttar norrut.

Vad är agrar?

Agrar kommer av latinska ordet för åker, nämligen ager. Mot slutet av 1700-talet ägde stora förändringar rum inom jordbruket. Sedan länge hade bönder odlat små tegar. Dessa små tegar slogs samman till större fält.

Hur påverkas miljön av jordbruket?

Svenskt jordbruk bidrar till växthusgaserna. Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som generellt står för störst klimatpåverkan. I jordbruket är det i stället metan och lustgas som står för de stora utsläppen. De gaserna kommer från biologiska processer.

Vad innebär den förstärkta växthuseffekten?

Ju varmare det är, desto mer vatten i ångform kan finnas i atmosfären och desto mer vatten avdunstar från jordytan och blir till ånga i atmosfären. Varje temperaturhöjning – oavsett vad den beror på – leder alltså till att vattenångehalten ökar i luften och att växthuseffekten därigenom förstärks.

Vilka mänskliga aktiviteter bidrar till förstärkt växthuseffekt?

Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter växthusgaser. De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet.

Har stormarna ökat?

Det är oklart om antalet tropiska stormar har ökat. Det är också oklart om antalet tornados och hagel har ändrats. Det finns visst stöd för förekomsten av längre torkperioder har ökat i södra Europa och Västafrika, men förekosten har minskat i andra områden, t.

Share this post