Allmänning

Vad menas med samhallsservice?

Vad menas med samhällsservice?

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Vilka uppgifter är frivilliga för kommunen?

Frivilliga verksamheter Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade men som ger service till invånarna och bidrar till att skapa en attraktiv kommun där det är bra att bo, exempelvis: stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet. hälso- och sjukvård i hemmet. utveckling av näringslivet.

Vilka lagar styr verksamhet?

Den kommunala verksamheten styrs av ett antal lagar.

  • Förvaltningslagen. Förvaltningslagen, riksdagens webbplats.
  • Hälso- och sjukvårdslagen.
  • Kommunallagen.
  • Lag om offentlig upphandling.
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Miljöbalken.
  • Offentlighets- och sekretesslagen.
  • Offentlighetsprincipen.

Vad är en utförare?

Kommuner och regioner kan besluta att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

Vad är kommunal kärnverksamhet?

Tåg, buss, sjuk- och färdtjänstresor räknas dit liksom vägar samt gång- och cykelbanor. Infrastruktur bildar därmed en kommunal kärnverksamhet. Att medborgare har ett arbete att gå till benämns egenförsörjning. Till viss del lämnar staten via Arbetsförmedlingen stöd åt dem som saknar arbete.

Varifrån får kommunen in pengar till sin verksamhet?

Kommunalskatten är den största inkomstkällan Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Kommunerna får också statsbidrag från staten.

Vad är kommunens motsvarighet till regeringen?

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Ansvaret för kommunens ekonomi ligger på kommunstyrelsen som dessutom har ansvaret att kontrollera hur nämnderna arbetar.

Share this post