Allmänning

Vad utloser beskattning och nar infaller Avyttringstidpunkten?

Vad utlöser beskattning och när infaller Avyttringstidpunkten?

Avyttringstidpunkten är när bolagsstämman, Bolagsverket eller domstolen fattar beslut om likvidationen (44 kap. 7 § IL). Har det uppstått en vinst ska den beskattas när man kan beräkna vinstens storlek med tillräcklig säkerhet (prop. 1989/90:110 s.

Varför får man göra avdrag för omkostnadsbelopp vid beräkning av kapitalvinst?

Om en aktieägare äger A-aktier i bolaget och får B-aktier genom en fondemission, är B-aktiernas anskaffningsutgift noll kr. A-aktierna behåller då sitt omkostnadsbelopp. Är B-aktierna marknadsnoterade vid försäljningen kan man använda schablonregeln för att beräkna omkostnadsbeloppet vid kapitalvinstberäkningen.

Vem företräder ett bolag i likvidation?

Likvidatorn utses av domstolen eller Bolagsverket. Likvidatorn träder in istället för styrelsen och den verkställande direktören och har i uppdrag att genomföra likvidationen (25 kap. 30 § ABL). Under likvidationen är det likvidatorn som är firmatecknare och företrädare för bolaget.

Hur går Andelsbyte till?

De aktier som nu byts bort ska anses förvärvade för det marknadsvärde som de hade vid det första andelsbytet. Det är detta värde som förs över och blir anskaffningsutgift för de nu mottagna aktierna i det sista andelsbytet. Uppskovsbeloppet förs över och fördelas på de sist mottagna andelarna.

Hur deklarerar man inlösenrätter?

”Enklaste sättet att deklarera en inlösen är att använda e-deklarationen. Då är aktiens namn, antal sålda och den ersättning som du fått ifyllda på rätt plats.

Vad är Indexobligation?

En aktieindexobligation, alternativt ”aktieobligation”, ”börsobligation” eller ”indexobligation” är en finansiell tjänst och ett exempel på en strukturerad produkt. Vid årsskiftet 2007/2008 ägde svenska hushåll sådana produkter för uppskattningsvis 100 miljarder kronor, ca 4 % av hushållens totala finansiella sparande.

Share this post