Allmänning

Vem ar lonesattande chef?

Vem är lönesättande chef?

Kronan i arbetsgivarrollen är att vara lönesättande chef. Du är arbetsgivare och har ingen att skylla på. Många chefer gillar och tar rollen, medan andra gruvar sig och fylls av olust inför att ta den utlämnade rollen som lönesättningen innebär.

Vilka är med i lönerevisionen?

Lönerevision sker för medlemmar i Seko och OFR/S genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation. För medlemmar i Saco-S och anställda som inte är medlem i någon av de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.

Vem ska hålla lönesamtal?

Lönesamtalet är det tillfälle då du som chef ska prata med dina medarbetare om deras prestation kopplat till verksamheten. I samtalen ska det framgå hur medarbetaren presterat och hur det påverkar den nya lönen.

Måste chef ha lönesamtal?

På många företag används lönesamtal som en del i processen när lönerna ska bestämmas. Du ska kunna påverka din lön genom att göra ett bra jobb och genom att ta på dig fler eller svårare arbetsuppgifter. För att det ska fungera, behöver du och din chef ha en dialog, det vill säga regelbundet återkommande lönesamtal.

Får Löneförslag?

Var beredd på att ge löneförslag Om du inte får någon fråga om vad du begär, så bör du på ett snyggt sätt framföra detta ändå. Om arbetsgivaren lägger ett förslag som ligger för lågt behöver du förklara varför du tycker det. Hänvisa till din tidigare lön om den var bättre och till dina kompetenser.

Hur förhandlar jag lönen?

En löneförhandling är aktuell då du byter arbetsgivare eller får en förändrad arbetssituation, så som när du får nya arbetsuppgifter eller en ändrad befattning. På de flesta arbetsplatser får du också varje år en möjlighet att diskutera lön och din löneutveckling med den chef som sätter din lön.

Vem håller i lönesamtal?

Du som lönesättande chef ger din bild av personens prestation och utveckling. Du ska kunna motivera det nya löneförslaget och bör också kunna svara på vad som krävs för fortsatt löneutveckling. Se lönesamtalet som en naturlig fortsättning på utvecklingssamtalen under året.

Hur håller man i ett lönesamtal?

Summering

  1. Läs på lönepolicy och avtal.
  2. Informera medarbetarna om hur lönerevisionen går till.
  3. Sätt upp individuella möten i god tid.
  4. Lyssna på medarbetarna syn på och argument för sin lön.
  5. Dokumentera dina egna förslag.
  6. När nya lönen meddelas – ingen mer förhandling.

Share this post