Allmänning

Vem utser Bodelningsman?

Vem utser Bodelningsman?

Tingsrätten ska utse någon eller några personer som förväntas klara av uppdraget. Om det finns en testamentsexekutor ska tingsrätten i första hand utse denna till boutredningsman. En testamentsexekutor är en person som enligt testamentet ska ta hand om dödsboet.

Hur utses Bouppteckningsman?

Man kan inte själv bestämma vem som ska utses till boutredningsman. Det är nämligen upp till en domstol att avgöra den frågan. Vem som helst av dödsbodelägarna kan dock ansöka hos en domstol om att domstolen ska förordna en boutredningsman.

När domstolen bestämmer vem som ska utses till boutredningsman ska domstolen ta hänsyn till att dödsboet ska kunna utredas med den insikt som dödsboets beskaffenhet kräver. Domstolen ska också ta särskild hänsyn till förslag från den avlidnas arvingar. Om det behövs kan flera boutredningsmän förordnas av domstolen.

Hur lång tid tar det att utse boutredningsman?

Eftersom alla dödsbon är unika tar de olika lång tid, beroende på dödsboets storlek. Efter att någon har avlidit så är det inte ovanligt att hela processen fram till arvskiftet kan ta 8–15 månader.

Tingsrätten kan utse en boutredningsman eller skiftesman som tar över ansvaret. De som har ansvaret för dödsboet kallas för dödsbodelägare.

Var registreras bouppteckningar?

Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket. Önskar du kopior på äldre bouppteckningar ska du vända dig till Riksarkivet.

Vem betalar arvstvist?

Samtliga kostnader betalas av dödsboet och det är inte dödsbodelägarna själva som svarar för utgifterna, även om det indirekt påverkar hur mycket dödsbodelägarna får ut i arv.

När vet man att bouppteckningen är registrerad?

Skatteverket skickar ett informationsbrev med en förteckning över vilka kontor som handlägger bouppteckningar till dig. Informationsbrevet har ett ärendenummer samt personuppgifter om den avlidna personen. Vi skickar brevet tidigast tre veckor efter dödsfallet.

Share this post