Allmänning

Vilka egenskaper har nanomaterial?

Vilka egenskaper har nanomaterial?

Nanostorleken har ofta andra egenskaper än större former av samma ämne, till exempel kan optiska egenskaper, vattenlöslighet och smältpunkt skilja sig. Genom att använda nanomaterial kan produkter till exempel få vattenavvisande, rengörande eller absorberande egenskaper.

Vilka egenskaper avgör om en kemikalie anses farlig?

Krav som gäller kemiska produkter….Särskilt farliga ämnen

  • är cancerframkallande (kategori 1A eller 1B)
  • skadar arvsmassan (könscellsmutagena i kategori 1A eller 1B)
  • stör fortplantningsförmågan (reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B)
  • är långlivade, bioackumulerande och toxiska (så kallade PBT-ämnen)

Hur farliga är nanopartiklar?

Nanopartiklar kan innebära risk för långsiktiga skador på lungorna och orsaka inflammationer som ger upphov till cancer. De extremt små partiklarna kan vandra vidare till andra inre organ. Det visar forskning från Danmark. Produkter som innehåller nanomaterial blir allt vanligare.

Vad finns det för olika nanomaterial?

Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få andra egenskaper än i sin vanliga form. Nanomaterial framställs också för att man vill utnyttja deras speciella egenskaper. Det kan till exempel vara elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper.

Vad kan nanomaterial användas till?

Nanomaterial framställs för att man vill utnyttja deras speciella egenskaper. Det kan till exempel vara elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper. De används i många olika typer av produkter såsom färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter.

Hur gör man när man tillverkar ett nanomaterial?

Det här är den enklaste metoden att framställa nanopartiklari form av ett pulver. Metoden bygger på att materialet mals i en cylinder som är utrustade med slipskivor som består av Wolfram Carbide eller stål. Skalet roterar runt en vågrät axel, delvis fylld med materialet som ska slipas plus malnings mediet.

Share this post