Blogga

Hur aterfor man Expansionsfond?

Hur återför man Expansionsfond?

Att återföra expansionsfond Det finns ingen tidsgräns för när ett avsatt belopp senast ska vara återfört. Reglerna ger dig också en möjlighet att kvitta underskott mot tidigare vinster genom att du de år du har vinst sätter av pengar till expansionsfond och återför dem det år du har förlust.

Hur mycket kan företaget sätta av till expansionsfond?

Kapitalunderlaget för expansionsfond Expansionsfonden (takbeloppet) får vara högst 125,94% av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget består av följande poster: Det egna kapitalet, beräknat på samma sätt som vid räntefördelning, men vid beskattningsårets slut.

Hur går återföring till?

Återföringen görs med hjälp av en tunn kateter som förs in i livmodern via livmoderhalskanalen. Proceduren utförs som en vanlig gynekologisk undersökning, tar ca 5-10 minuter och är inte smärtsam.

Vad menas med värdeminskningsavdrag?

värdeminskningsavdrag, avdrag vid inkomstbeskattningen för avskrivning på inventarier och andra anläggningstillgångar.

Vad är skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond?

För räkenskapsår som påbörjas 2021 eller senare gäller följande: Avsättningar som gjorts när det var 22% beskattning (räkenskapsår som påbörjats under 2018 eller tidigare) skall räknas upp med 6% – Återföring på 100.000 kronor ger en ytterligare skattemässig intäkt på 6.000 kronor.

Om du bedriver en enskild firma eller är delägare i handelsbolag får du sätta av ett belopp motsvarande högst 30 procent av inkomsten i din näringsverksamhet före avsättning till periodiseringsfond.

Måste man betala sociala avgifter enskild firma?

Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Hur mycket skatt på periodiseringsfond?

Vid utgången av november 2020 var statslåneräntan -0,10 procent. Procentsatsen som periodiseringsfonderna ska multipliceras med ska alltid vara minst 0,5 procent. För beskattningsår som slutat under 2021 är procentsatsen som periodiseringsfonderna ska multipliceras med alltså 0,5 procent.

Vad är tillägg på återförd periodiseringsfond?

När en återföring sker av en periodiseringsfond som sattes av då bolagsskatten var högre än idag måste en uppräkning av beloppet som återförs göras. Olika procentsatser gäller för uppräkning beroende på när avsättningen gjordes och när återföringen sker.

När ska periodiseringsfond lösas upp?

Huvudregeln är att en periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter det att avsättningen gjordes. Det finns några undantag för när periodiseringsfonder måste återföras tidigare, till exempel vid likvidation.

Share this post