Blogga

Hur lang ar garantitiden for installationer och material enligt AB och ABT?

Hur lång är garantitiden för installationer och material enligt AB och ABT?

Enligt ABT 06 är garantitiden fem år för entreprena- den. På varor är garantitiden antingen två eller fem år beroende på entreprenadform och om det är föreningen eller entreprenören som gjort materialvalet.

Kan beställaren vända sig till annan entreprenör för att få ett äta arbete utfört?

2 § 3 tvungen att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren. Beställaren i sin tur får heller inte anlita någon annan entreprenör att utföra sådana arbeten som likställs med ÄTA-arbeten, om inte annat följer av författning.

Vad är en utförande entreprenad?

Detta är en entreprenad där beställaren ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet av entreprenaden. Entreprenören saknar funktionsansvar, men utförandet ska vara fackmässigt.

Vad bestämmer entreprenörens åtagande enligt AB 04?

I en totalentreprenad svarar entreprenören inom ramen för sitt åtagande för att objektet uppfyller avtalad funktion. I den mån särskild funktion inte avtalats ingår i entreprenörens åtagande att objektet skall fungera för den planerade användning som beställaren redovisat för entreprenören (jämför kapitel 1 § 1).

Hur lång är garantitiden för entreprenaden enligt abt06 om inte beställaren föreskrivit särskilt material eller vara?

Svar: Enligt ABT 06 kap 4 § 7 gäller följande: ”Garantitiden är fem år för entreprenaden. För av beställaren föreskrivet särskilt material eller särskild vara (fabrikat) är garantitiden två år.

Hur lång är normalt garantitiden Efter färdigt projekt?

Garantitiden är enligt kap 4 § 7 AB 04 fem år för arbete och två år för material och varor och enligt kap 4 § 7 ABT 06 fem år både för arbete och material, med viss reservation för om beställaren har föreskrivit särskilt material eller en särskild vara då garantitiden kan förkortas till två år.

Vad är likställda äta arbeten?

1 När det kommer till entreprenörens rätt att erhålla betalning för arbeten som denne anser inte ingår i kontraktsarbetena kallas det för ”arbeten likställda med ÄTA-arbeten” (vidare kallat likställda arbeten). Den bestämmelsen återfinns i 2:4 i standardavtalen.

Vad är självkostnadsprincipen?

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga kostnaderna.

Vad gör entreprenadföretag?

Vad är en entreprenad? Företag som erbjuder entreprenader arbetar med att utföra uppdrag inom olika sorters markarbeten. Det kan vara rivning, schaktning, dränering, fräsning och demontering för att nämna några.

Share this post