Blogga

Hur manga timmar i veckan jobbar lakare?

Hur många timmar i veckan jobbar läkare?

Undersökningen visar att läkarna i genomsnitt arbetar 41,1 timmar per vecka efter uttag av intjänad kompensationsledighet under jour och beredskap. Heltidstidsmått för veckoarbetstid är för läkare 40 timmar.

Hur många timmar jobbar en kirurg?

När det gäller antalet arbetade timmar visar undersökningen att läkargrupperna i genomsnitt arbetar 41,1 timmar per vecka efter uttag av kompensationsledighet. Räknar man också in tiden som läkare står i beredskap i hemmet står läkare i genomsnitt till arbetsgivarens förfogande 44 timmar i veckan.

När får läkare bryta sekretess?

När det gäller misstanke om brott som är så allvarligt att det kan ge straff på minst ett års fängelse har vårdpersonal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis, åklagare och domstol. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel.

Hur mycket jobbar ST läkare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

År Medellön kvinnor Medellön män
2015 46 300 kronor 48 100 kronor
2016 46 900 kronor 48 800 kronor
2017 48 200 kronor 49 300 kronor
2018 49 100 kronor 50 500 kronor

Hur mycket övertid jobbar läkare?

Allmän övertid får tas ut vid särskilt behov, med högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, och högst 200 timmar under ett kalenderår. Därutöver får extra övertid tas ut med högst 150 timmar per år, om det finns särskilda skäl och situationen inte kan lösas på annat rimligt sätt.

Hur mycket jobbar man som kirurg?

Även om du ofta tjänar bra som kirurg, finns det fortfarande en skillnad i genomsnittslönen mellan män och kvinnor. Det rör sig om några tusenlappar per månad i fördel för manliga yrkesutövare. Manliga specialistläkare har en genomsnittslön på ungefär 77 000 och kvinnliga ungefär 74 000 kronor per månad.

Har apotekspersonal tystnadsplikt?

På apotek gäller samma tystnadsplikt som inom sjukvården enligt patienssäkerhetslagen 6 kap. 12 och 16 §§. Det innebär att vi inte lämnar ut någon information om dig till någon annan, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad är skillnaden mellan sekretess och tystnadsplikt?

Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i just denna patients vård. Man får alltså inte diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling, även om han eller hon i sin tur också har tystnadsplikt.

Vad är en Menprövning?

Menprövningen innebär att uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstå- ende lider men. Begreppet men har en mycket vidsträckt innebörd. Men kan vara olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut.

Vad blir man efter ST-läkare?

ST-tjänstgöring är en förkortning som står för specialiseringstjänstgöring (ST) och är ett steg till att bli specialistläkare. Efter att allmäntjänstgöringen (AT) är slutförd arbetar du som legitimerad läkare och har då möjlighet att söka en ST-tjänst.

Undersökningen visar att läkarna i genomsnitt arbetar 41,1 timmar per vecka efter uttag av intjänad kompensationsledighet under jour och beredskap. Heltidstidsmått för veckoarbetstid är för läkare 40 timmar. Övriga yrkesgrupper kan ha kortare heltidsmått beroende på arbetstidsupplägg.

Share this post