Blogga

Hur marker man att man har dyslexi?

Hur märker man att man har dyslexi?

Vad är dyslexi? Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att stava och läsa. Det är ofta ärftligt och upptäcks för det mesta redan i tidig ålder. Om du eller ditt barn har svårt att lära dig att läsa och stava, kan det vara en bra idé att ta hjälp av en specialpedagog.

Hur påverkar dyslexi en individ möjlighet till lärande och deltagande?

Vår studie visade att funktionshindret dyslexi präglar personens skoltid, självkänsla och relationer till andra. Studien visade även vikten av en förstående och stödjande omgivning för att personer med dyslexi ska få en fungerande skolgång och möjlighet att utveckla en stark självkänsla och goda relationer till andra.

När kan man göra en dyslexiutredning?

Vem som har rätt att göra en dyslexiutredning är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan göra bedömningen om det föreligger specifika läs- och skrivsvårigheter.

Hur påverkar dyslexi vardagen?

Dyslexin tillför ju både problem när en ska läsa samt skriva, vilket är en stor del utav ens vardag, även fast man kanske inte riktigt tänker på det. Om man inte får rätt hjälp eller stöd kan man ofta känna sig rätt hopplös, något som kan göra att man lätt hindrar sig själv eller undviker att göra vissa saker.

Hur påverkar dyslexi lärandet?

Dyslexi är en medfödd inlärningssvårighet som innebär specifika svårigheter att lära sig att läsa och som beror på svag bearbetning av språkljud. Dyslexi visar sig som utmaningar med avkodning och stavning. Elever med dyslexi kan lära sig att läsa men det tar betydligt längre tid.

Hur mycket kostar en dyslexiutredning?

Den totala kostnaden är beroende av utredningens omfattning och användning, men brukar oftast ligga mellan 15 900 kronor – 23 000 kronor inklusive moms. Det finns möjlighet att efter överenskommelse dela upp betalningen på fler tillfällen.

Vad kan man kräva av skolan vid dyslexi?

Skolan måste se till att:

  • Det finns en kartläggning/utredning av elevens svårigheter och behov.
  • Ett åtgärdsprogram upprättas med tydliga klart formulerade mål.
  • Åtgärdsprogrammet utvärderas med jämna mellanrum.
  • Skolan har en policy för provsituationer och betygsättning.
  • Skolan har tillgång till olika hjälpmedel.

Share this post