Blogga

Hur ska omvardnadspersonalen respektera personens integritet i samband med personlig vard?

Hur ska omvårdnadspersonalen respektera personens integritet i samband med personlig vård?

I avhandlingen framgår att när personalen visade respekt för patienternas integritet förstärktes även respekten för patienternas självbestämmande och omvänt. Andersson (1) skriver att begreppet integritet ofta används inom omvårdnad men att få egentligen kunde förklara dess innebörd.

Vad innebär moralisk integritet?

Moralisk integritet – innebär att en individ, grupp eller organisation av egen inre övertygelse inom ramen för ett humanistisk–etiskt system respekterar andra människors värde och är beredd att aktivt försvara deras rätt till okränkbarhet; kämpa mot orättvisor och maktmissbruk (se civilkurage) trots eventuellt motstånd …

Hur kan en människas integritet och identitet respekteras och bevaras inom äldreomsorgen?

Det är i vardagshandlingarna som vårdpersonalen visar sin respekt för de äldres integritet. Att få ta del av en daglig tidning kan vara avgörande för att en gammal människa ska känna sig respekterad. Att personalen knackar på dörren innan de kliver in är viktigt för en annan.

Hur kan du på ett värdigt och respektfullt sätt möta den äldres behov av integritet?

I sin strävan att förstå vad äldre uppfattar vara ett respektfullt bemötande, har Ingrid Randers intervjuat gamla som skrivits ut till eget boende efter en vistelse på geriatrisk klinik. De beskriver med tacksamhet de situationer där de under sin tid på sjukhuset känt sig respekterade.

Varför är helhetssyn viktig i vård och omsorg?

Helhetssynen är speciellt viktigt när patienten har psykiska och sociala problem [18] eller söker för kom- plexa och känsliga problem [19]. Då vårdpersonalen använder sig av hel- hetssyn är det lättare att bemöta de förväntningar som patienten har på be- handling, men också att avvakta med eventuell behandling [20].

På vilket sätt kan vi vara delaktiga i omvårdnaden om våra äldre?

Anställda inom omsorgen kan på olika sätt bidra till att underlätta delaktighet och självbestämmande för äldre personer. Det kan till exempel handla om att: Ge stöd till den äldre personen att upprätthålla sitt oberoende, till exempel genom att tillämpa ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt.

Share this post