Blogga

Hur styrelsen ska fordela aktier som inte tecknas med foretradesratt?

Hur styrelsen ska fördela aktier som inte tecknas med företrädesrätt?

3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Varför kan jag inte sälja mina teckningsrätter?

När ett företag gör en nyemission har du som aktieägare oftast förtur till att vara med och teckna aktier i den. Därför får du teckningsrätter med vilka du kan köpa nya aktier. Vill du inte det kan du sälja teckningsrätterna. Men det finns olika typer av nyemissioner.

Hur bestäms teckningskurs?

Vid nyemission av aktier och vid aktieteckning genom nyttjande av teckningsoptioner, får teckningskursen inte vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde (aktiekapitalet dividerat med antalet aktier).

Har du som äger en teckningsoption någon skyldighet till bolaget som gett ut den?

Ett aktiebolag kan alltså utfärda teckningsoptioner till exempelvis anställda utan krav på att dessa ger lån till aktiebolaget. Om teckningsoptionen getts ut mot betalning får denna betalning inte räknas av på betalningen för de aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätten.

När kan man lösa in teckningsoptioner?

Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har. Ellwee TO1 (Ellwee teckningsoption serie 1) ger dig under anmälningsperioden 1 maj 2021 t.o.m. 31 maj 2021 rätt att teckna (köpa) en ny aktie i bolaget per en teckningsoption till ett pris om 2,5 SEK per aktie.

Är nyemission en tillgång?

Vid en nyemission erbjuder företaget sina aktieägare och/eller andra att teckna nya aktier i bolaget. Detta kallas att företaget emitterar. De vanliga är att kapitalet tillförs bolaget genom kontant inbetalning, så kallad kontantemission, eller i undantag genom överlåtelse av tillgångar, så kallad apportemission.

Share this post