Blogga

I vilka 10 lander kranks manniskors civila rattigheter mest?

I vilka 10 länder kränks människors civila rättigheter mest?

Kränkningarna mot fackligt aktiva runt om i världen ökar. Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar arbetstagare som är fackligt aktiva….Världens tio värsta länder för arbetstagare enligt ITUC:

  • Vitryssland.
  • Kina.
  • Colombia.
  • Egypten.
  • Guatemala.
  • Pakistan.
  • Qatar.
  • Saudiarabien.

Vad är mänskliga rättigheter ne se?

Utvecklingen efter 1945 Sedan FN antagit den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna inledde MR-kommissionen arbetet på en bindande konvention av universell karaktär. År 1954 kunde kommissionen överlämna förslag till två konventioner till FN:s generalförsamling.

När antog Sverige EKMR?

1950 antogs den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Vilka länder bryter mest mot mänskliga rättigheter?

Bland de tio sämst rankade i världsfackets så kallade rättighetsindex finns Kina, Guatemala och Förenade Arabemiraten – länder som är kända för bristande demokrati och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Vilka mänskliga rättigheter kränks i världen?

Kränkningar av de. mänskliga rättigheterna Amnesty Internationals världsrapport för 2009 och andra källor visar till exempel att personer: torteras eller misshandlas i minst 81 länder. ställs inför orättvisa rättegångar i minst 54 länder. begränsas i sin yttrandefrihet i minst 77 länder.

Vad innebär civila rättigheter?

Statistiken visar hur väl de civila rättigheterna respekteras. Exempel på civila rättigheter är rätten till liv, frihet från tortyr, rätten till privatliv och religionsfrihet.

Är svenska domstolar skyldiga att ta hänsyn till Europakonventionen?

Både Europakonventionen och Funktionsrättskonventionen är en del av EU-rätten, som gäller i Sverige. EU-rätten har till och med företräde framför annan svensk rätt. Sveriges myndigheter och domstolar är skyldiga att ta hänsyn till, och följa, EU-domstolens tolkningar av EU-rätten.

Vilken är skillnaden mellan hur dödsstraffet behandlas i tilläggsprotokoll 6 respektive 13 i EKMR?

Tilläggsprotokoll nr 13 innebär en utvidgning av det nuvarande förbudet mot dödsstraff i tilläggsprotokoll nr 6. Den lagändring som nödvändiggörs av tilläggsprotokoll nr 13 är en lagteknisk konsekvens av den metod som använts när Europakonventionen och vissa tilläggsprotokoll införlivats med svensk rätt.

Share this post