Blogga

Kan fastighetsreglering genomforas utan overenskommelse?

Kan fastighetsreglering genomföras utan överenskommelse?

Vissa av dessa sker efter överenskommelser mellan berörda fastighetsägare. En viss andel sker också tvångsvis, dvs. utan överenskommelser mellan fastighetsägarna. Detta kan till exempel innebära att en fastighetsägare tvingas att avstå eller upplåta delar av sin mark.

Hur gör man en Sakägarförteckning?

Huvudregeln är kronologisk ordning. När du ställer upp en sakägarförteckning går du alltså igenom alla inteckningar i kronologisk ordning och bestämmer vilket belopp de ska tas upp med. Med vilket belopp ska fordringen tas upp? En fordran får inte tas upp till högre belopp än pantbrevets belopp jämte tillägg (12 kap.

En viss andel sker också tvångsvis, dvs. utan överenskommelser mellan fastighetsägarna. Detta kan till exempel innebära att en fastighetsägare tvingas att avstå eller upplåta delar av sin mark. Detta är naturligtvis ett mycket stor ingrepp i äganderätten.

Vem äger en brygga?

Vem äger bryggan? Den som äger bryggan är den som beslutar om renoveringen av den. Om fastighetsägaren är den som tillfört bryggan är huvudregeln att detta utgör ett fastighetstillbehör (2 kap 1 § jordabalken). Detta innebär att den som äger fastigheten även äger bryggan.

Får man angöra en privat brygga?

Det sagda gäller som sagt i de fall bryggan ligger utanför tomtgränsen och utom synhåll från bostaden. Ligger bryggan i direkt anslutning till tomten (sjötomt) gäller inte allemansrätten. I sådana fall blir bryggan istället så kallad tomtbyggnation som är privat och inte får utnyttjas av andra.

Hur skriver man ett servitut?

Hur skriver man ett servitut? Din ansökan om avtalsservitut skickar du till Lantmäteriet och den ska innehålla själva ansökan om inskrivning av servitutet, servitutsavtalet i original och gärna en skiss eller enkel karta som visar var rättigheten ligger.

Vad är två typer av servitut?

Två typer av servitut. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Hos Lantmäteriet sker det genom en lantmäteriförrättning. Ett avtalsservitut är ett så kallat formalavtal.

Vad kan servitut gälla?

Servitutet kan gällatillåtande rättigheter, som servitut för väg som ger rätten att köra på annans mark, eller servitut för avlopp så att du kan dra vatten- eller kraftledningar där, eller använda någons brunn. Servitutet kan även vara ett förbud mot att till exempel plantera träd som skymmer grannens sjöutsikt.

Share this post