Blogga

Kan man saga upp ett tidsbestamt hyresavtal?

Kan man säga upp ett tidsbestämt hyresavtal?

Uppsägningstiden för tidsbestämda avtal varierar beroende på hur långt hyresavtalet är. Om hyresavtalet är längst två veckor är uppsägningstiden en dag. Om hyresavtalet är längre än två veckor men längst tre månader är uppsägningstiden en vecka. Om hyresavtalet är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader.

Vilket rekvisit gäller för att ett hyresavtal som är ingånget för bestämd tid kortare än nio månader ska anses förlängt på obestämd tid ange lagrum?

Reglerna vid uthyrning av bostadslägenhet på bestämd tid Om hyresförhållandet varat under längre tid än nio månader krävs dock alltid en uppsägning för att hyresavtalet ska upphöra att gälla, vilket stadgas i 12:3 2 st JB. Längden på uppsägningstiden är beroende av hur länge hyresförhållandet varat.

Hur lång uppsägningstid har man på en lägenhet?

Enligt lagen är kortast möjliga uppsägningstid för ett ettårigt hyresavtal tre månader före hyrestiden går ut. Det räcker alltså inte att Anna säger upp avtalet en månad innan hyrestiden går ut.

Vad händer om man bryter ett andrahandskontrakt?

Hyresvärden kan alltså inte säga upp avtalet tidigare än hyrestidens utgång. Vid allvarliga avtalsbrott från hyresgästens sida kan däremot hyresvärden säga upp avtalet i förtid, 12 kap 42-44§§ jordabalken. Ett hyresavtal på bestämd tid kan däremot övergå till ett avtal på obestämd tid,12 kap 3§ 3.st jordabalken.

Vad ska det stå i ett hyreskontrakt?

I hyreskontraktet ska det stå allt ni kommit överens om – vad hyran är, vad som ingår och vilken uppsägningstid som gäller, med mera. Som hyresgäst kan du alltid begära ett skriftligt kontrakt, oavsett om du hyr i första eller andra hand.

Kan man säga upp en lägenhet innan man flyttat in?

Som hyresgäst har man alltid rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, om inte kortare uppsägningstid finns avtalad (se här). Detta även om tillträde ej skett. Det går alltså att säga upp avtalet innan inflytt. För att undgå att behöva betala hyra måste uppsägningstiden löpt ut innan inflytt.

Hur fungerar Omsättningshyra?

Omsättningshyra innebär att hyran baserar sig på företagets försäljningssiffror och då tillkommer även en viss procentsats av omsättningen som ska betalas i hyra utöver den så kallade minimihyran.

Kan man säga upp ett andrahandskontrakt i förtid?

Är avtalet skrivet på bestämd tid så upphör det automatiskt när hyrestiden går ut, utan att det behöver sägas upp. Men även ett avtal på bestämd tid kan sägas upp i förtid. För hyresgästen gäller en uppsägningstid om en månad.

Måste man betala skatt när man hyr ut i andra hand?

Du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kronor på ett år. Skatten är 30 procent av överskottet. Det är olika regler för småhus, bostadsrätt och hyresrätt. Om din uthyrning liknar hotellverksamhet kan du behöva betala moms.

Share this post