Blogga

Vad ar Beloppssparren?

Vad är Beloppsspärren?

Beloppsspärren innebär att ett underskottsföretag inte får dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren träder in med ett högre belopp än 200 procent av den utgift som den nya ägaren eller de nya ägarna har betalat för att få det bestämmande inflytandet, eller för att förvärva andelar med mer än …

Vad är ett Underskottsföretag?

Med underskottsföretag menas i skattesammanhang ett företag som har ett gammalt outnyttjat underskott i sin verksamhet. Underskottet kan bero på tidigare förluster. Företagen kan vara attraktiva att köpa för vinstgivande bolag som vill minska sin egen skatt.

Vad är kvalificerad fusion?

Under vissa förutsättningar kan en fusion genomföras utan att någon omedelbar beskattning sker. Det övertagande företaget träder då in i det överlåtande företagets skattemässiga situation. En sådan fusion kallas kvalificerad (37 kap. 4 § IL).

När kan ett underskott i näringsverksamhet dras mot Tjänsteinkomst som allmänt avdrag?

Avdrag vid nystartad verksamhet I den mån ditt underskott under respektive år överstiger 100 000 kr får överskjutande del av det årets nya underskott utnyttjas som avdrag mot tjänst ett kommande år. Gamla underskott som sparas under något av de första fyra åren får utnyttjas senast det femte året som avdrag mot tjänst.

Kan en enskild näringsidkare enskild firma som också är delägare i ett HB kvitta ev vinst i ena verksamheten mot förlust i den andra verksamheten samma år?

Ett underskott av näringsverksamhet får normalt vidare inte kvittas mot inkomst av tjänst eller kapital. Men om du har enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har du rätt att kvitta underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster, t. ex. tjänsteinkomster, som ett allmänt avdrag.

Vad innebär Koncernbidragsspärr?

Vad innebär koncernbidragsspärren? Koncernbidragsspärren innebär att kvarvarande underskott från tidigare år inte får dras av mot koncernbidrag under det beskattningsår ägarförändringen sker och de fem följande beskattningsåren (40 kap. 18 § IL).

Är underskott på skattekonto?

Ett betalningskrav betyder att underskottet på skattekontot är så högt att Skatteverket skickar ut ett krav på betalning. Det innebär att om du inte betalar så kan beloppet lämnas över till Kronofogden för indrivning. Du får ett betalningskrav om underskottet på ditt skattekonto är 2 000 kronor eller mer.

Vad är positivt justerad anskaffningsutgift?

Justerad anskaffningsutgift består av det belopp som betalats för andelen med tillägg för tillskott och skattepliktiga inkomster samt avdrag för uttag och de underskott som gjorts avdrag för.

I vilket inkomstslag beskattas en juridisk person för sina löpande kapitalinkomster och kapitalvinster?

Inkomst av näringsverksamhet är ett av inkomstskattelagens tre inkomstslag, de andra två är inkomst av kapital och tjänst. Juridiska personer beskattas enbart i detta inkomstslag.

Vad är en Nea bilaga?

Vad är en NE-bilaga? NE-bilagan, även kallad NE-blankett, är det dokument (inkomst av näringsverksamhet – enskild näringsidkare) som du som driver en enskild firma behöver lämna in till skatteverket i samband med att du deklarerar din enskilda firma.

Kan dotterbolag lämna koncernbidrag till moderbolag?

Regeln har tillkommit för att förhindra att koncernbidrag används för att kringgå reglerna när utdelningen är skattepliktig. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att lämna koncernbidrag från ett dotterföretag till ett moderföretag när andelarna i dotterföretaget utgör lagertillgångar för moderföretaget.

Share this post