Blogga

Vad ar en Arbetsformageutredning?

Vad är en Arbetsförmågeutredning?

Få helhetsbedömning av arbetsförmågan. Previas tjänst Arbetsförmågeutredning har vidareutvecklats för att ge ett helhetstäckande stöd till arbetsgivaren genom hela processen och byter namn till Teambaserad arbetsförmågebedömning.

Hur går en försäkringsmedicinsk utredning till?

En försäkringsmedicinsk utredning ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för patientens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Utredningen bidrar till vår bedömning av patientens arbetsförmåga och eventuella behov av samordnande insatser.

Vad händer efter en AFU utredning?

Handläggaren genomför sedan en bedöm- ning av den sjukskrivnes arbetsförmåga, baserat på utredningen och övriga underlag i ärendet. Detta inkluderar en bedömning av rätt till ersättning från sjukförsäkringen och i vissa fall av behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hur går en Arbetsförmågeutredning till?

Utredningen genomförs av ett multiprofessionellt team och resulterar i ett underlag som tydligt beskriver individens funktioner kopplade till bedömning av arbetsförmåga. Försäkringskassan skall utifrån underlaget kunna fatta beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Hur går en Aktivitetsförmågeutredning till?

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) Läkaren undersöker den sjuke, men största delen av utredningen bygger på en intervju som läkaren gör utifrån vad frågeformuläret, det bifogade medicinska underlaget och egna undersökningar. Utredningen är standardiserad – den ser alltså likadan ut varje gång. Ska ersätta SLU och TMU.

Hur lång tid tar en utredning på Försäkringskassan?

Handläggningstid hos Försäkringskassan På Försäkringskassans hemsida anger man att den förväntade handläggningstiden i ett ärende om sjukpenning brukar vara omkring 30 dagar. Handläggningstiden kan dock bli längre om mer utredning krävs och om Försäkringskassan exempelvis måste inhämta mer underlag.

Share this post