Blogga

Vad ar en forrattning Lantmateriet?

Vad är en förrättning Lantmäteriet?

Förrättningsakterna innehåller information som beskriver fastighetsindelningens beskaffenhet, både den historiska och den nu gällande. Här redovisas alla de beslut som tagits om ny- och ombildningar av fastigheter och upplåtelser av olika rättigheter.

Är köpekontrakt offentlig handling?

Nej, ett köpekontrakt som finns hos en bostadsrättsförening är inte en allmän handling. Regler om allmänna handlingar finns i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighet- och sekretesslagen. Av 2 kap 3 § TF följer vad som är en allmän handling, ett krav är att den ska förvaras eller upprättas hos en myndighet.

Vad visar historiska kartor?

Äldre kartor finns över i princip hela Sverige i en eller annan form. Med hjälp av kartorna kan vi till exempel följa hur hela landskapet har omvandlats under senare århundradena på grund av skiftesreformerna. Eller följa en stads förvandling från tiderna före den industrialismens genombrott till dagens utseende.

Hur går en förrättning till?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl. a. går igenom den avlidnas, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans, tillgångar och skulder. Alla ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen.

Vad är en Förrättningskarta?

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter inom en viss lantmäteriförrättning. Kartan visar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna.

Vad är en Registerfastighet?

Ordförklaring. Enhet av fast egendom som i fastighetsregistret är redovisad som särskild fastighet.

Hur ser en Förrättningskarta ut?

En förrättningskarta upprättas i samband med att fastigheten bildas eller då fastigheten på något sätt regleras genom lantmäteriförrättning. Kartan innehåller information om fastighetsgränser, sidlängder, areal samt vilken typ av gränsmarkeringar som finns. Kartan innehåller oftast även en teknisk beskrivning.

Share this post