Blogga

Vad ar en rehabiliteringsplan?

Vad är en rehabiliteringsplan?

Rehabiliteringsplanen skapar en samordning av rehabiliteringsåtgärder som pågår på olika vårdnivåer och mellan olika rehabiliteringsaktörer. Rehabiliteringsplanen uppdateras vid förändringar i behov/status samt följs upp och utvärderas.

Vad har arbetsgivaren för ansvar vid sjukskrivning?

Om din medarbetare förväntas vara sjukskriven under minst 60 dagar, har du som arbetsgivare ansvar för att ta fram en plan för hur hen ska kunna komma tillbaka i arbete. Planen ska tas fram senast 30 dagar efter att medarbetaren blev sjuk.

Vad är en rehabiliteringsplan inom vården?

Rehabiliteringsplanen är ett verktyg för att tydliggöra behandlingsplan för patienter. Rehabiliteringsplanen är också ett sätt att konkretisera personcentrerad vård. I planen ska mål för behandlingen, planerade behandlingsinsatser och uppföljning av resultat dokumenteras.

Arbetsgivaren har skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en medarbetare förväntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Syftet med planen är att det ska bli enklare och gå snabbare för den som är sjukskriven att komma tillbaka till jobbet.

Vad händer på ett Rehabmöte?

Att alla parter ska få ett gemensamt nuläge och möjlighet till dialog och gemensam planering. Sjukskrivning på 100 % har pågått en tid och det är dags att planera för start av återgång i arbete. Uppföljning och fortsatt planering av en återgång i arbete som är i gång.

När görs en rehabplan?

Rehabplan – Ta fram plan för återgång i arbete Ni ska då senast den dag som den anställdes arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en rehabplan/plan för återgång i arbete. Redan tidigt under sjukskrivningen är det därför viktigt att sätta igång processen.

När ska man ha Rehabsamtal?

Försäkringskassans definition av upprepad korttidsfrånvaro – ett skäl till rehabsamtal – är sex eller fler korttidsfrånvarotillfällen under en 12-månadersperiod, men det förekommer arbetsplatser där man använderdefinitionen fyra tillfällen per sex månader.

När måste man ha Rehabmöte?

Även om man är sjukskriven så behöver man ha kontakt med jobbet. Helst ska man ha ett rehabmöte med chefen och företagshälsan redan efter några veckor. Om man tycker att chefen inte förstår kan man vända sig till en högre chef. Någon från facket kan också vara med.

Share this post