Blogga

Vad ar straffet for vallande till kroppsskada?

Vad är straffet för vållande till kroppsskada?

I 3 kap. 8 § första stycket brottsbalken stadgas att den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller fängelse i högst sex månader.

Hur definieras brott ur ett juridiskt perspektiv?

Brott, är en sådan gärning, som är straffbelagd enligt lag eller författning enligt 1 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). I Sverige är det framför allt Brottsbalken, men även ett antal specialstrafflagar samt skilda lagar, som innehåller straffbestämmelser.

Vad är straffet för våldsbrott?

För misshandelsbrott som är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst tio år. För annan grov misshandel döms till fängelse i lägst ett och högst sex år. Straffminimum för utpressning, grovt brott, höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

Vad räknas som kroppsskada?

Ersättning för lyte och bestående men är det skadestånd som betalas till dig som drabbats av en bestående kroppsskada. Lyte är ett vanställande kroppsfel, som att du blivit halt, förlorat en kroppsdel, fått ärr eller andra utseendemässiga förändringar.

Vad räknas som grov vårdslöshet i trafik?

Brottet ”vårdslöshet i trafik” kan man hitta i 1 § trafikbrottslagen och lyder: ”Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet …

Är brott ett juridiskt begrepp?

Brott är i juridisk mening en gärning i strid med en lagbestämmelse för vilken det är föreskrivet ett straff och där ingen objektiv ansvarsfrihetsgrund föreligger. Den vetenskapliga studien av brott benämns kriminologi.

Vad är det grövsta brottet?

Brott kan vara indelade i olika grader vilka beror på brottets grovhet. Det finns en normalgrad, en lättare grad som kallas ”ringa” och en grad för att täcka in de grövsta brotten, vilken kallas grov. Grov misshandel är alltså misshandel som är grövre än normalgraden av misshandel.

Vad får man för straff för olika brott?

Mord ger 10 år till livstids fängelse. Dråp ger 6 till 10 års fängelse. Vållande till annans död ger böter eller upp till 2 år i fängelse. Misshandel (BrB 3:5) är när gärningsmannen ger en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller sätter honom i vanmakt, dvs hjälplöshet.

Vad är straffet för kidnappning?

1 § Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom eller henne till tjänst eller att öva utpressning, döms för människorov till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Share this post