Blogga

Vad gor mark och exploatering?

Vad gör mark och exploatering?

Mark- och exploateringsavdelningen (förkortad till MEX) ansvarar för att handlägga köp, försäljning och arrendering av mark. Riktlinjerna är indelade i tre separata avsnitt beroende på om kommunen äger marken som ska exploateras, om det är privat mark som ska exploateras eller övriga kommu- nala markfrågor.

Hur ser man vad som är kommunal mark?

Det kommunala markinnehavet ser olika ut i olika kommuner. En del kommuner äger mycket mark och andra har ett begränsat markinnehav….Marknadsvärde eller anbud

  1. Priset kan vara enda urvalskriterium.
  2. Priset kan vara fast och urvalskriterierna handlar om fastställda krav.
  3. Både pris och krav kan vara urvalskriterier.

Vem som äger mark?

Kommuner styr hur marken får användas genom det så kallade kommunala planmonopolet. Det innebär att det bara är kommunen som har befogenhet att bestämma om detaljplaneläggning ska ske och att det ska antas en detaljplan. Hur marken får användas blir särskilt viktigt vid värderingen av marken.

Vad är Marköverlåtelseavtal?

I ett marköverlåtelseavtal ska de frågor som krävs för detaljplanens genomförande regleras. Det ska regleras hur kostnader och ansvar fördelas mellan byggherre å ena sidan och andra intressenter å andra sidan. Andra intressenter kan vara kommunen, samfällighetsfören- ingar med fler.

Varför äger kommunen mark?

Det mesta är mark för gata, parker och andra allmänna platser där det finns detaljplan. En del av marken är inte detaljplanerad, den kallas kommunens markreserv. Den marken ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder, näringsliv, handel, utbildning och service.

Vad är markförvärv?

Markförvärvet är alltså priset du betalar för marken. Exempel på administrativa kostnader kan vara bland annat pantbrev, plan och bygglovsavgifter, kostnader för fastighetsbildning med mera.

Vem äger kommunal mark?

En del kommuner äger mycket mark och andra har ett begränsat markinnehav. Försäljningar och förvärv styrs av flera olika lagar och regler. Kommunen har inte rätt att sälja mark till underpris.

Kan kommunen ta min mark?

Kommunen har i några fall rätt att lösa in mark för att genomföra en detaljplan. Bland annat har kommunen rätt att lösa in mark för allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen får även lösa in kvartersmark för allmänt ändamål om markens användning inte ändå kan anses säkerställd.

Finns det regler för vad ett exploateringsavtal får innehålla?

Det finns några begränsningar i PBL av vad ett exploateringsavtal inte får innehålla: Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen är ett steg i en etappvis utbyggnad eller om avtalet omfattar medfinansieringsersättning.

Vad är Exploateringsprocess?

Exploatering, från franskans exploiter som betyder utnyttja, innebär att en resurs används. Många gånger vill man med detta ordval markera att man anser att användandet inte görs med tillräcklig hänsyn, till exempel vid exploatering av barn i industriarbete.

Vem är exploatör?

Byggherren eller fastighetsägaren benämns i kommunens exploateringsavtal som exploatör. Syftet med exploateringsavtalet är att säkerställa att en detaljplan kan antas och genomföras på ett sådant sätt att kraven på ett välfungerande bebyggelseområde blir tillgodosedda.

Vad är en Exploateringskalkyl?

Exploateringskalkyler upprättas av kommunen vid nyexploatering av mark. När en idé till markexploatering uppkommit och detaljplan börjat formas upprättas en kalkyl som beräknar exploateringens kostnader och intäkter. Denna bedömning ligger sedan till grund för om exploateringen är ekonomiskt och praktiskt genomförbar.

Vad är ett planavtal?

Planavtal är ett avtal som upprättas i samband med att Byggnadsnämndens arbete med en detaljplan startar. Planavtalet reglerar byggnadsnämndens åtagande att upprätta en detaljplan samt exploatörens skyldigheter att bekosta kommunens arbete.

Share this post