Blogga

Vad hander om en Dodsbodelagare dor?

Vad händer om en Dödsbodelägare dör?

1 § ÄB). Det innebär att om delägaren lever när arvlåtaren dör men avlider under tiden som dödsboet hålls oskiftat tillfaller arvet ändå delägaren. Det är istället delägarens arvtagare som inträder i den avlidne delägarens ställe genom delägarens dödsbo (18 kap. 1 § ÄB).

Vem ärver om Dödsbodelägare är avliden?

Om den avlidne var gift och det finns gemensamma barn ärver dessa först när make/maka har avlidit, de blir så kallade efterarvingar. Särkullbarn ärver däremot direkt. Avlider make och det saknas barn får makan allt i giftorättsgods. Makens syskon får i så fall vänta på sitt arv tills hustrun dött.

Om det finns tillgångar efter den som har dött ärver delägare i dödsboet. I Sverige ärver man inte skulder. Vem som ärver beror på om den döda var gift eller inte och om det finns barn. Ibland kan det finnas äktenskapsförord och testamente som säger att vissa saker ska gå till en särskild person eller organisation.

Du är dödsbodelägare i din mors dödsbo och din del av arvet ska tillfalla dig. Det har ingen betydelse om man avlider innan arvskiftet har genomförts. De som ska ärva din kvarlåtenskap, exempelvis legala arvingar eller universella testamentstagare kommer att vara delägare i ditt dödsbo.

När maken dör?

När någon avlider och efterlämnar en make får dödsfallet två effekter juridiskt. Dels anses äktenskapet ha upplösts, och dels får makens arvingar eller testamentstagare rätt att ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Här beskriver vi också översiktligt hur bouppteckningen ska göras.

Vilka tillgångar och skulder ska inte ingå i bouppteckning?

Den dödes tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen till det värde de hade vid dödsfallet (20 kap. 4§ första stycket ärvdabalken). Om en tillgång eller skuld har uppkommit efter dödsfallet, ska den inte tas med i bouppteckningen. Undantag gäller dock för begravningskostnader och bouppteckningskostnader.

När upphör ett dödsbo?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

Hur ska man skriva ut vårdnadsintyg till dödsboet?

Vårdnadsintyg för att sköta post och försändelser till dödsboet. Om någon utomstående ska kunna hämta ut försändelser, brev och paket till dödsboet, behöver begravningsbyrån skriva ut ett vårdnadsintyg. Vårdnadsintyg ska vara undertecknat och förvaras hos postombudet, som tar hand om försändelser till dödsboets adress.

Hur ska man betala räkningarna för dödsboet?

I första hand ska dödsboet betala räkningarna för begravningen och bouppteckningen. Alla räkningar som rör ett gemensamt hushåll ska betalas. Hyra, el, telefon och begravningskostnader brukar kunna betalas från den dödas konton.

Vad är en representant för dödsboet?

Fullmakt till en representant för dödsboet Det kan vara praktiskt att en person sköter dödsboet. Det kan till exempel vara änkan, änklingen eller barn som är en delägare i dödsboet. Det kan även vara en sambo eller utomstående boutredningsman, eller någon annan representant.

Share this post