Blogga

Vad hander vid frivillig likvidation?

Vad händer vid frivillig likvidation?

Frivillig likvidation – bolagsstämman beslutar Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. Det sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten. Bara bolagsstämman kan besluta om likvidation.

Vad betyder inaktivt bolag?

Att det inte bedrivs någon verksamhet i ett aktiebolag kallas ibland för att aktiebolaget är vilande. Men det är inte ett uttryck som har en fast betydelse. Att ett aktiebolag inte bedriver någon verksamhet kan ha flera olika förklaringar, exempelvis kan det vara ett nytt företag som ännu inte påbörjat sin verksamhet.

När är en likvidation avslutad?

Om inga okända borgenärer har hört av sig vid kallelsetidens utgång kan likvidationen avslutas och eventuella tillgångar kan skiftas ut till ägarna. Likvidatorn lägger fram slutredovisningen på en bolagsstämma och därmed är bolaget upplöst. Likvidatorn anmäler därefter till Bolagsverket att likvidationen är avslutad.

När ska ett aktiebolag försättas i konkurs?

Ett beslut om konkurs fattas av tingsrätten på den ort där företaget har sitt registrerade säte. Ett aktiebolag ska försättas i konkurs om det inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av de skulder som bolaget har. Personligt betalningsansvar. En företrädare för ett aktiebolag kan personligen bli ansvarig att själv betala bolagets skatter och avgifter.

Vem kan ansöka om konkurs?

Vem kan ansöka om konkurs? Dessa kan ansöka om konkurs: en borgenär (en person eller ett företag som aktiebolaget har en skuld till kallas för borgenär). Ansökan görs till tingsrätten som tar upp frågan om konkurs.

Hur beslutar tingsrätten om konkurs?

Tingsrätten beslutar om konkurs. Aktiebolaget eller en borgenär lämnar in en ansökan om konkurs till tingsrätten. Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i konkursboet.

Share this post