Blogga

Vad innebar psykosocialt stod?

Vad innebär psykosocialt stöd?

Psykosocialt stöd omfattar flera områden och inbegriper både emotionellt och praktiskt stöd i form av praktiska sociala åtgärder, information, rådgivning och hänvisning samt psykosociala stödsamtal (Lundin, 2009).

Vad är psykosocial omvårdnad?

Svår sjukdom kan få förödande sociala och ekonomiska konsekvenser, både för patienten och för närstående. Behovet av information om samhälleliga rättigheter föreligger hos många, både patienter och närstående. Hos en del är behovet av psykosocialt stöd aktuellt under hela sjukdomsförloppet.

Vad är psykosocialt omhändertagande?

Det psykosociala omhändertagandet är kärnan i all krishantering. Lika viktigt som det är att ha en bra organisation är att arbetet i en kris kännetecknas av empati, en vilja att hjälpa och ”tycka om”. Många gånger är det psykosociala omhändertagandet som gör att en kris överhuvudtaget går att komma igenom om.

Vad är syftet med Svenska palliativregistret?

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister (Svenska palliativregistret 2013a) där dödsfall registreras i syfte att ge god vård oavsett diagnos eller typ av bakomliggande sjukdom.

Vilket psykosocialt stöd kan patienten och familjen få?

Den drabbade och dennes anhöriga behöver psykosocialt stöd för att kunna anpassa sig till den nya situationen. Behovet av stöd, omfattningen och hur stödet ska ges skiftar beroende på vem i familjen som drabbats, hur deras livssituation ser ut och hur förhållandet mellan familjemedlemmarna ser ut.

Vad utgör den psykosociala arbetsmiljön?

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om allt från hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling.

Share this post