Blogga

Vad kravs for att fa tvangsvard?

Vad krävs för att få tvångsvård?

De grundläggande förutsättningarna för tvångsvård är att personen i fråga:

  1. Lider av en allvarlig psykisk störning.
  2. Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård (slutenvård)
  3. Motsätter sig erbjuden vård alternativt att det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med personens samtycke.

Kan man bli tvingad att ta medicin?

Det är chefsöverläkaren som slutligen har rätt att bestämma om vilken behandling du ska få när du vårdas enligt LPT. Det innebär att du kan bli tvingad att ta medicin mot din vilja, om du är så sjuk att du själv inte förstår vad det innebär att avstå från behandling. Beslutet kan inte överklagas.

Vad betyder tvångsomhändertagande?

För att du ska bli tvångsomhändertagen krävs att du har ett allvarligt psykiskt problem och att du inte frivilligt går med på att vårdas. En läkare behöver träffa dig och bedöma att du behöver tvångsvård. Om läkaren bedömer att du behöver tvångsvård skriver hen ett så kallat vårdintyg.

Vem får skriva LPT?

Lag om psykiatrisk tvångsvård kan komma ifråga när patienten själv inte kan/vill medverka och samtidigt: lider av en allvarlig psykisk störning (som t.

Vad gör man om en patient vägrar ta sin medicin?

Om en patient inte vill ha eller kan ta sin medicin ska du kontakta sjuksköterskan. Man får aldrig tvinga eller lura i en patient sin medicin. Om patienten av någon anledning inte vill eller kan ta sin medicin ska du på signeringslistan markera överlämnandetillfället enligt lokal rutin, samt kontakta sjuksköterska.

Kan man vägra ta medicin?

– Kravet på samtycke till medicinsk behandling är grundläggande inom sjukvården. Den innebär att patienten ska kunna vägra att ta emot medicinsk behandling även om det kan innebära fara för dess eget liv eller hälsa.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller bemötande av patienter som är intagna av lagen LPT LRV?

Hur personal inom vården ska bemöta patienten är lagstadgat. Hälso- och sjukvårdslagen HSL (1982:763) tar upp att vården ska vara individuellt utformad och bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård samt tillgodoser patienters behov av trygghet i vården och behandlingen.

Vem kan begära polishandräckning?

Vårdintygsbedömning i hemmet ska inte göras av ensam läkare. Polishandräckning bör begäras om det finns misstanke om hot eller våld samt om man behöver få hjälp med att få tillträde till hemmet och undersökning av patient (se nedan).

Share this post