Blogga

Vad paverkar elevers gymnasieval?

Vad påverkar elevers gymnasieval?

Det finns många olika faktorer som påverkar elevernas val i gymnasiet, dessa faktorer kan vara kön, klass, etnicitet, och socialbakgrund. I skolverkets rapport Ungdomars uppfattning om gymnasievalet av Ekström (2012) visar hur social bakgrund, kön klass och etnicitet påver elevernas val av gymnasiet.

Vad påverkar skolresultaten?

Undersökningen visade att kategorierna elev, lärare och hemmet är tre viktiga påverkansfaktorer för elevens skolresultat. I kategorin elev ingår exempelvis motivation, tidigare prestationer, självuppfattning och elevens attityd till ämnet matematik.

Hur beskriver du användning och nytta av Lässtrategier?

Lässtrategier är ett hjälpmedel som elever har användning av när de möter problem eller svårigheter i sin läsförståelse. Är texterna för lätta finns det ingen anledning för elever som är starka läsare att använda sig av några lässtrategier eftersom deras läsförståelse fungerar ändå.

Varför presterar elever sämre i skolan?

Bakomliggande orsaker är det fria skolvalet, boendesegregation och kommunaliseringen av skolan, enligt en ny rapport. Även en ökad fokusering på särskilda undervisningsgrupper och individualisering med färre lärarhandledda lektioner förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag än för 20 år sedan.

Vilka Lässtrategier använder du?

För att förbättra sin läsförståelse kan man lära sig att medvetet använda lässtrategier som utgår från begreppen: förutspå, fråga, reda ut, sammanfatta och koppla.

Varför Lässtrategier?

Syftet med lässtrategier är att elever självständigt ska använda sig av dem när de behöver hjälp att förstå texter, även om de inte befinner sig i ett undervisningssammanhang.

Vem gick i folkskolan?

Vi fick allteftersom en gemensam folkskola för alla, åtminstone för de yngre barnen upp till klass fyra. Men efter fjärde årskursen avskiljdes de som skulle fortsätta med högre studier och gick till läroverket. Kvar i folkskolan blev de barn som inte hade råd eller kunskaper (eller vilja) att läsa vidare.

Vilka gick i folkskolan?

Även om den svenska folkskolan blivit berömd som 6-årig utökades den med tiden genom fortsättningsskola (sjunde och åttonde klass) som från 1877 fick statsbidrag. 7-årig folkskola lagstadgades 1936 och från 1950-talet började 8-årig folkskola bli lagstadgad.

Måste man ta sitt förstahandsval?

Om du kommer in på ditt förstahandsval stryks de andra valen du gjort och kommer du in på ditt andrahandsval sätts du automatiskt som reserv på ditt förstahandsval och de val du rangordnat lägre stryks då. Tackar du nej till det du kommit in på så har du ingen gymnasieplats. Så man kan alltså inte göra så.

Vad händer om man kommer in på sitt förstahandsval?

För att du blivit antagen på ditt förstahandsval har alla andra valen under den strukits. Du kommer då inte vara med och prövas på de platserna under det val du har blivit antagen på. Det går heller inte att aktivera strukna utbildningar.

Vad tycker du är det främsta skälet till att alla elever oavsett funktionsnedsättning ska gå i en gemensam skola?

Alla informanter är positivt inställda till inkludering av elever som är i behov av särskilt stöd och menar att möjligheterna att förverkliga “en skola för alla” finns, men att det ofta saknas resurser för att det ska kunna fungera bra, både för elever och pedagoger.

Vad är Lgr 11?

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige.

Varför barn kan ha olika förutsättningar för inlärning när de börjar skolan?

Sammanfattning Teorierna är överens om att miljön till stor del påverkar vår inlärning. Inlärningsstilar menar att alla elever har olika preferenser för vilken miljö de föredrar att arbeta i, vissa vill ha den strikt traditionell, medan andra kräver mer informell miljö för att prestera bra.

Vad är digitalt meningsskapande?

Undervisning med digitala verktyg i förskolan handlar inte om tekniken i sig – datorer, lärplattor och olika appar – utan om hur de kan bidra till lärande och meningsskapande. För barnen innebär det en möjlighet att skapa förståelse för omvärlden och att uttrycka sina tankar på många olika sätt.

Share this post