Blogga

Vad sager skolornas laroplaner om jamstalldhet?

Vad säger skolornas läroplaner om jämställdhet?

I läroplanerna finns krav om att skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund och att skolan ska gynna människors lika värde och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor.

Vad innebär kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet?

Kunskap från relevanta forskningsresultat ska ligga till grund för arbetet, både när det gäller innehållet i utbildningen och formen för utbildningen. Beprövad erfarenhet kan förstås som professionell, gemensam kunskap som är utvecklad, prövad och dokumenterad över tid och av flera.

Vad säger läroplanen om jämställdhet Välj den läroplan som är aktuell för din inriktning?

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika.

Vad menas med jämställdhetsintegrering?

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Vad är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i Skolverket 2020 att ställa frågor och söka svar?

Alla som jobbar med utbildning av barn och elever behöver ställa sig frågor om vad som fungerar och varför, och söka svar i erfarenheter och forskning. Skollagens skrivning om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet formaliserar detta.

Vad betyder beprövad?

Ordet beprövad är en synonym till hållbar och pålitlig och kan bland annat beskrivas som ”som använts mycket”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av beprövad samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Share this post