Blogga

Vem utser styrelsen i ett aktiebolag?

Vem utser styrelsen i ett aktiebolag?

Finns en vd i bolaget ansvarar denne för den löpande driften, vilket dock inte fritar styrelsen från ansvaret för sina uppgifter. Vd utses för övrigt av styrelsen. Styrelsen väljs normalt av årsstämman. Men det kan finnas kompletterande bestämmelser om detta i bolagsordningen.

Vem beslutar om firmateckning?

Det är styrelsen som bestämmer hur firmateckningen ska se ut i företaget. En vanlig firmateckning är att två styrelseledamöter tillsammans kan skriva under för företaget.

Vem utser styrelseledamöter?

Vid nyregistrering utses styrelsen i stiftelseurkunden och vid ändring i regel av bolagsstämman. Alla aktiebolag ska ha en styrelse med en eller flera styrelseledamöter.

Vad säger ABL om styrelsens ansvar för kontroll och uppföljning?

Styrelsens viktigaste funktion är att leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Därutöver har styrelsen också en kontrollfunktion som innebär att styrelsen regelbundet ska begära in rapporter från bolagets VD och ledning, för att på så sätt kunna granska och följa bolagets utveckling.

Vem kan ändra firmatecknare?

Om firmateckningen har ändrats ska du anmäla det till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se. En styrelseledamot eller den verkställande direktören skriver under anmälan i e-tjänsten med sin e-legitimation.

Vem får signera avtal företag?

Personer med fullmakt Även om de inte är firmatecknare kan anställda på företaget ha fullmakt att ingå avtal för företagets räkning. En fullmakt kan vara skriftlig och undertecknad av firmatecknare men fullmakt kan även lämnas på andra sätt, till exempel via telefon eller e-post.

Hur ska styrelseprotokoll numreras?

Alla styrelseprotokoll ska numreras. Numrering brukar ske årsvis, alltså till exempel 1-10 under år 2016 och 1-9 under år 2017, men kan också numreras löpande med ärendenummer.

Share this post