Blogga

Vilken lag finns till for att skydda unga som riskerar att fara illa?

Vilken lag finns till för att skydda unga som riskerar att fara illa?

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) . Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Lagen omtryckt 1997:1212.

Vad innebär Frivillighetsprincipen?

Åtgärder som socialtjänsten vidtar med stöd av socialtjänstlagen (SoL) är beroende av den så kallade frivillighetsprincipen, som innebär att den enskilde måste samtycka till socialtjänstens åtgärder. Beträffande barn är det föräldrarnas samtycke som krävs, eftersom barn saknar egen bestämmanderätt.

Är LVM tvång?

LVM är obligatoriskt tillämplig, vilket innebär att socialnämnden ska fatta beslut om att ansöka om vård hos förvaltningsrätten om det finns skäl att bereda någon tvångsvård och att domstolen ska besluta om sådan vård om förutsättningarna är uppfyllda.

När ska man Orosanmäla?

I vilka lägen bör man göra en orosanmälan? Den som misstänker att ett barn far illa ska alltid göra en orosanmälan. Det kan vara att man tror att barnet blir utsatt för fysiskt eller psykiskt våld eller blir eller har blivit vittne till våld i hemmet.

Vad står det i SoL lagens Portalparagraf?

Kapitel 1 – Portalparagrafen Lagen är en så kallad ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) . Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003. Lagen omtryckt 1990:1011.

Vilka problem svårigheter kan barn ha som gör att de utvecklas negativt och kanske till och med far illa?

Barn kan vara utsatta för flera risker samtidigt, så kallad multipel utsatthet. Exempelvis finns det tydliga samband mellan att barn som är utsatta för försummelse också kan bli utsatta för fysiskt våld, liksom mellan att som barn upplevt våld i nära relationer och att själv bli slagen.

Vad är psykisk misshandel av barn?

Att hota, skrämmas, kalla barnet för saker som det upplever kränkande och sårande, att ständigt kritisera eller avvisa är exempel på psykisk misshandel. Alla former av våld mot barn och ungdomar skadar dem allvarligt. Att bli utsatt för våld innebär en allvarlig kränkning av självkänslan.

Share this post