Frågor

Far cyklister cykla pa vagar?

Får cyklister cykla på vägar?

Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Har du väjningsplikt mot cyklister som korsar vägen på övergångsstället?

Nej, en cyklande cyklist som korsar ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot fotgängare och mot fordon på vägen. Om cyklisten däremot kliver av sin cykel och går över övergångsstället så räknas cyklisten istället som en fotgängare, vilket innebär att du då har väjningsplikt.

Har cyklister företräde i rondell?

Oro för bilister Men han bekräftar att särskilda regler gäller när en bilist svänger ut ur en rondell eller korsning och passerar en cykelbana. Då har både bilisten och cyklisten skyldigheter. Bilisten ska ge cyklisten tillfälle att passera, men det är fortfarande bara cyklisten som har väjningsplikt.

När har bilar väjningsplikt mot cyklister?

Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg. Det gäller även om det finns en obevakad cykelpassage. Det finns även bevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

Måste man lämna företräde åt cyklister?

Rättigheter – och skyldigheter Enkelt uttryckt kan sägas att vid cykelpassager så är det cyklisterna som är skyldiga att lämna företräde, medan det vid cykelöverfarter istället är bilisterna som har väjningsplikt.

Får man cykla på 90 väg?

Så länge cyklisten har lagstadgad reflex och belysning är det ju självklart lagligt att cykla på 90-väg även i mörker, undantaget motorväg eller motortrafikled.

När måste man stanna för cyklister?

Ja, eftersom du som cyklist är fordonsförare. Det innebär att du är skyldig att stanna vid stopplinje eller, om stopplinje saknas, omedelbart innan du kör in på den korsande vägen. Dessutom har du väjningsplikt mot alla fordon på denna.

Share this post