Frågor

Far man kora om en buss med blinkande skylt?

Får man köra om en buss med blinkande skylt?

Svar: Man får köra om en buss som blinkar höger vid en hållplats, även om den särskilda varningsskylten för skolskjuts blinkar. Detta är endast en varningsskylt, men kör man om ska man iaktta mycket stor försiktighet. Om bussen blinkar vänster för att fortsätta sin färd får du inte köra om den.

Måste man stanna vid stoppsignal?

Vad gäller i en korsning med skylten ”Stoppsignal” och trafikljuset lyser rött? Om du ska köra rakt fram i korsningen och trafikljuset lyser rött ska du stanna vid stopplinjen i korsningen. Finns det ingen stopplinje ska du stanna i höjd med skylten.

När tänder en skolbuss sina blinkande Varningslyktor?

Ungefär 100 meter innan ett skolskjutsfordon ska stanna för att plocka upp eller släppa av barn tänder föraren blinkande varningslampor bak (och ibland även fram) på fordonet. Lamporna blinkar under stoppet och släcks ungefär 100 meter efter stoppet.

Får man köra förbi en buss med Skolskjutsskylt?

Bilar och bussar som skjutsar barn till skolan är försedda med en särskild skylt med orangea blinklyktor. När dessa fordon ska släppa av passagerare tänds blinklyktorna för att uppmärksamma övriga trafikanter. Lyktorna tänds 100 meter innan avstigningsplatsen och är tända under uppehållet.

När ska Blinklyktorna på en skolskjuts användas?

På skolskjutsfordon skall finnas skolskjutsskyltar med blinklyktor. Dessa skall vara tända 100 m före och 100 m efter hållplatsen. De skall också vara tända vid på- och avstigning. Detta för att andra trafikanter skall uppmärksamma att det kan finnas barn utmed vägen.

Får man köra om stillastående buss?

Om en buss stannat vid en hållplats på en väg där hastigheten är 50 km/h eller lägre, ska du lämna företräde åt bussen när den blinkar och ska svänga ut från busshållplatsen. Du får köra om en buss som stannat men var försiktig.

Vilken typ av sväng måste du göra för att kunna köra mot Herrängen?

Vilken typ av sväng måste du göra för att kunna köra mot Herrängen? Spanska svängen nämns inte i några lagtexter, men det är ett väletablerat begrepp som tas upp i både Körkortsboken (upplaga 19, sida 94) och Du och jag i trafiken (upplaga 28, sida 256). Du bör därför känna till begreppet.

När har man rätt till skolskjuts?

En elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Hur ska skylten skolskjuts användas?

Bestämmelser om skyltens utformning om montering finns i Vägverkets föreskrift (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar kapitel 25. Dörrar på fordonets vänstra sida får inte vara öppningsbara av passagerare. Används personbil eller lätt lastbil ska dessa vara utrustade med bilbälten.

På vilket avstånd tänder och släcker busschauffören Blinklyktorna på Skolskjutsskylten?

Vidare varierar avståndet till hållplatserna på vilket chaufförerna tänder och släcker blinklyktorna med mellan 30 till 300 meter. Instruktionerna till chaufförerna var att tända och släcka skolskjutsskylten 100 meter före och efter hållplatsen.

På vilket avstånd tänds och släcks Blinklyktorna på Skolskjutsskylten?

När får man köra förbi buss?

På vägar med högsta hastighet 50 km/tim ska bussar som ska köra ut från hållplats lämnas företräde.

Share this post